Ultima zi în care puteţi redirecţiona 2 la sută din impozitul pe venit – 25 mai

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte contribuabililor că miercuri, 25 mai 2016 este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” şi 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2 la sută din impozitul anual pe veniturile din: salarii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, către entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţile de cult. Opţiunea de virare a sumei de până la 2 la sută se face către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe websitul ANAF, de la adresa www.anaf.ro. Formularele menţionate mai sus se pot depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin completarea formularului electronic şi semnarea cu certificatul digital calificat (instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro. şi mfinante.gov.ro pagina ,, Servicii online Declaraţii electronice’’). Contribuabilii au posibilitatea de transmitere on-line a formularelor menţionate şi prin utilizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual ( instrucţiuni detaliate se găsesc la adresele de mai sus). Pentru depunerea D230 sau D200 prin Spaţiul Privat Virtual nu este necesară deţinerea unui certificat digital calificat, singura condiţie fiind ca persoana să fie înregistrată ca utilizator SPV. În vederea înregistrării ca utilizator SPV, contribuabilul accesează anaf.mfinante.gov.ro. Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre deciziile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013. Contribuabilii care nu deţin un act administrativ fiscal, se vor adresa oricărei administraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spaţiul Privat Virtual pentru verificarea datelor care s-au completat, cu BI/CI în original şi numărul de înregistrare generat pe site-ul A.N.A.F..

Alte articole

Leave a Comment