Termenul limită pentru declararea veniturilor este 25 mai

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că 25 mai este termenul limită pentru depunerea Declarației 200 privind veniturile realizate în România, în 2015. Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea „Serviciului Privat Virtual” la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații”. De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poștă sau depus direct la registratura administrației fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.
Trebuie să completeze această declarație persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani si/sau în natură din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor; activități agricole, pentru care venitul net se stabilește în sistem real; piscicultură; silvicultură; transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare; jocuri de noroc.
Declarația 200 se depune și de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.
Următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligația menționării în Declarația 200 privind venitul realizat: venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii; venituri cu impunere finală obținute din drepturi de proprietate intelectuală, activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent (fac excepție veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil obținute de contribuabilii care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și sunt înregistrați fiscal potrivit legislatiei în materie); activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară; venituri din arendarea bunurilor agricole; venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final; venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor; venituri din investiții; venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; venituri din pensii; veniturile din activități agricole a căror impunere este finală; venituri din transferul proprietăților imobiliare; venituri din alte surse.
Formularul și instrucțiunile de completare se pot obține de pe www.anaf.ro prin accesarea adresei https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2015.pdf sau direct de la sediul unităților fiscale.
Încălcarea obligației de depunere a “Declarației 200 privind veniturile realizate din România”, până la data de 25 mai inclusiv, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 si 500 lei.
Pentru a beneficia de avantajele utilizării mediului electronic, ANAF recomandă utilizarea „Spațiului Privat Virtual” pentru depunerea Declarației 200. Informații privind condițiile de utilizare a „Spațiului Privat Virtual” sunt disponibile la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice. Alternativ, se pot obține informații telefonic de la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor, la numãrul de telefon: 031.403.91.60 sau de la Biroul de asistență pentru contribuabili din cadrul AJFP Sălaj, la numărul 0260/661.117.

Alte articole

Leave a Comment