Sălăjeni pe listele reactualizate, acceptate în Programul „Casa Verde 2016”

Recent, au fost reactualizate listele persoanelor fizice acceptate în programul „Casa Verde 2016”, potrivit unui anunț al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Este vorba, mai exact, de românii care au ales să instaleze, să modifice sau să schimbe sistemul de încălzire al locuinței proprii, în așa fel încât să folosească energie regenerabilă. Aceștia au putut cere, în octombrie 2016, un ajutor de stat de până la 8.000 de lei.

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) nr. 1.817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 747 din 26 septembrie 2016 și se aplică de la data apariției. Sesiunea de înscriere s-a desfășurat între 10 și 24 octombrie 2016, iar conform unui anunț recent al AFM aici pot fi găsite listele actualizate ale persoanelor care primesc bani de la stat pentru schimbarea sistemului de încălzire al casei.

Primele liste cu persoanele ale căror dosare au fost acceptate au fost publicate în mai 2017. Apoi, acestea au fost actualizate în iunie, iulie, august și septembrie 2017.

Persoanele fizice acceptate în program trebuie să se prezinte la agențiile județene pentru protecția mediului pentru a semna contractul de finanțare nerambursabilă. Acesta are o valabilitate de 12 luni de la data semnării, în timp ce proiectul de schimbare a sistemului de încălzire trebuie finalizat în zece luni de la semnare. În fine, în cadrul termenului de zece luni, după finalizarea proiectului, beneficiarul va putea să depună cererea de decontare.

În esență, ordinul amintit conține regulile din 2016 pentru programul guvernamental supranumit „Casa Verde”, care nu trebuie confundat cu „Casa Verde Plus”.

Prin „Casa Verde”, persoanele fizice sunt încurajate să folosească sisteme de încălzire a locuinței ce au la bază energia regenerabilă, indiferent că asta înseamnă instalarea unui nou sistem sau adaptarea ori înlocuirea sistemelor clasice.

„Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, se arată în actul normativ.

Concret, persoanele fizice au putut cere până la 3.000 de lei pentru a-și instala acasă panouri solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru a-și instala panouri solare presurizate sau până la 8.000 de lei pentru instalarea unor pompe de căldură (exclusiv pompele de căldură aer-aer). Așadar, sunt eligibile pentru finanțare cheltuielile de achiziție a sistemelor de încălzire ce folosesc energie regenerabilă și cele cu montajul și punerea în funcțiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, în măsura în care sunt făcute doar după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

 

Condițiile necesare pentru participarea în program

Persoanele fizice au putut să se înscrie în programul „Casa Verde” dacă aveau, înainte de toate, domiciliul în România. Totodată, era necesar ca acestea să fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei pentru care se va instala sistemul de încălzire nepoluant, iar imobilele să nu facă obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări legale ori unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică.

Alte condiții erau ca solicitanții să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, să nu fi fost condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului și să nu fi primit, în sesiunile din anii anteriori ale programului, pentru aceeași casă, finanțare pentru sistemul de încălzire. „Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente – locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz”, este punctat în Ordinul MMAP nr. 1.817/2016.

În ceea ce privește dosarul de finanțare ce se putea depune la agenția teritorială pentru protecția mediului, actul normativ prevedea necesitatea următoarelor documente: cererea de finanțare nerambursabilă, tehnoredactată și semnată (original); o declarație pe propria răspundere a solicitantului (în original); actul de identitate al solicitantului (copie); extrasul de carte funciară pentru informare (emis de maximum 30 de zile) ce atestă dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra terenului și casei unde se implementează sistemul de încălzire, pentru cei care dețin individual un imobil (original); documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară (original); copia cărții funciare și extrasul de carte funciară individuală; pentru proprietățile comune, pot fi trecute pe aceeași carte funciară cel mult două unități individuale care să formeze un întreg;

pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă (original); certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original) de organele competente teritorial; în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare, se va depune și certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original), eliberat de către organele competente din zona implementării proiectului; certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor (original); certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original sau copie legalizată); o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont.

Dosarul de înscriere trebuia depus, într-un singur exemplar, la agenția județeană pentru protecția mediului din zona domiciliului solicitantului. „Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanțare doar o cerere de finanțare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcție și teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulți coproprietari se poate depune o singură cerere de finanțare pentru acel imobil, pe sesiune”, mai scrie în ordinul de ministru.

Lista reactualizată cu sălăjenii acceptați în programul „Casa Verde 2016”  poate fi consultată pe: http://www.afm.ro/main/programe/program_casa_verde/2017/2017_09_12/lista_pf_aprobate_casa_verde_salaj_2017_09_12.pdf.

 

Leave a Comment