Proprietarii de terenuri forestiere pot depune cereri pentru plăţi compensatorii

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 25 aprilie – 15 mai 2017, ora 16 (prima sesiune), primește Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Schema de ajutor de stat care acordă o plată compensatorie de maxim 103 euro/ha. Ajutorul de stat este acordat anual, ca sumă fixă pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în două pachete, respectiv asigurarea de zone de liniște și utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.

Potrivit APIA, odată încheiată perioada de depunere menționată mai sus, cererile de sprijin pot suferi modificări din partea solicitanților până la data de 31 mai 2017, ora 16. Această Schemă de ajutor de stat care contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro.

Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la sediul APIA Sălaj. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului.

Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite ” – submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” numai după executarea ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei.

 

Informații generale cu privire la acest sprijin financiar

Prin PNDR 2014–2020, document aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015)3508/26.05.2015, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătățirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

În ceea ce privește Fondul Forestier Naţional (FFN), gestionarea durabilă a acestuia este asigurată prin cadrul de administrare creat în România, respectiv zonarea funcțională a pădurilor și administrarea acestora prin ocoale silvice în baza amenajamentelor silvice. Cu toate acestea, caracterul intensiv al lucrărilor silvotehnice aplicate, reflectat prin numărul mare de intervenții și utilizarea la scară largă a echipamentelor mecanizate, creează premiza afectării mediului natural al pădurii, contribuind la afectarea diversității biologice, eroziunea solului, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) etc.

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, a avut ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște; Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100 la sută.

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele: 25  de euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1; 103 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște

Prin acest pachet se urmărește în principal asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere. Totodată, prin menținerea unei consistențe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, precum și la creșterea retenției scurgerilor de suprafață (în cazul viiturilor) va fi îmbunătățită.

Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște compactă de cel puțin 20 la sută din totalul suprafeței eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare sau subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri (administare de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20 la sută se va asigura la nivelul fiecărei UP. Zona de linişte compactă din cadrul unei U.P. nu poate avea o suprafață mai mică de 20 ha.

Zona de liniște stabilită prin cererea de sprijin se menține pe toată perioada de 5 ani a angajamentului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

În cadrul zonelor de liniște pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curățiri, precum și lucrări de reconstrucție ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

 

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri

Are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje în lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor mecanizate, care în prezent sunt aplicate la scară largă.

Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să exploateze materialului lemnos provenit din rărituri folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat pe suprafața ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară.

Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează pentru fiecare U.P., u.a. și suprafețele aferente de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje pe perioada de angajament acoperită de amenajamentul în vigoare. În cazul în care amenajamentul expiră pe perioada de aplicare a angajamentului, pentru anii neacoperiţi de amenajamentul initial, se va întocmi o estimare care să conţină u.a. și suprafețele de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje şi care se va definitiva cu ocazia întocmirii dosarului tehnic aferent noului amenajament.

Beneficiarii schemei pot fi: unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere; persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere; asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b), constituite ulterior punerii în posesie cu terenuri forestiere, în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.

Calitatea de beneficiar eligibil se dovedește prin prezentarea documentelor precizate în Secțiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1 din Ghidul solicitantului) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia; să se angajeze că respectă cerințele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică (asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin și a documentelor anexate acesteia); să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei (beneficiarul este obligat să asigure continuitatea administrării terenului forestier de către un ocol silvic autorizat pe toată perioada de 5 ani de angajament); să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o unitate de producție și/sau protecție.

Asumarea condiției se face prin depunerea cererii de sprijin și a documentelor anexate acesteia.

Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul I funcțional (T I), cu condiția ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15 la sută din suprafața angajată.

Verificarea condiției ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15 la sută din suprafața angajată se realizează în fiecare an pe întreaga perioadă de de aplicare a angajamentului.

Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha.

Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuiesc identificate în format electronic.

Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de angajament să respecte cerințele obligatorii relevante prevăzute de legislaţia națională silvică sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare și regenerare, precum și cele referitoare la executarea lucrărilor de rărituri cu atelaje.

În cazul în care pe perioada de aplicabilitate a angajamentului se constată de către instituțiile specializate în cadrul sarcinilor legale care le revin, încălcarea cerințelor obligatorii relevante precizate în paragraful anterior, beneficiarul va fi sancționat în conformitate cu prevederile sistemul de sancțiuni aferent schemei de ajutor de stat.

Sprijinul acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat poate fi cumulat pe aceeași suprafață angajată, cu orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează plăți compensatorii identificabile diferite.

Leave a Comment