Fonduri europene nerambursabile: 200.000 de euro pentru afaceri neagricole în mediul rural

 

S-au publicat versiunile oficiale ale Ghidurilor solicitantului și celelalte documente necesare la accesarea liniilor de finanțare 6.2 si 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, prin care persoanele fizice autorizate (PFA), societățile cu răspundere limitată (SRL) și alte mici firme vor putea obține până la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru afaceri neagricole în mediul rural. Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), va mai dura minimum o săptămână până la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Alocarea financiară propusă pentru sesiunea din acest an, aferentă submăsurii (sM) 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole” este de peste 18 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” valoare totală nerambursabilă este de 35 milioane de euro.

Pentru zona de investiții teritoriale integrate ITI – Delta Dunării, solicitanții de finanțare vor avea la dispoziție aproximativ 10 milioane de euro, împărțite astfel: pentru sM 6.2 – ITI DD, alocarea este de peste 3 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 – ITI DD  7 milioane de euro.

Antreprenorii interesați vor putea depune planurile de afaceri si proiectele on-line, pe site-ul afir.info.

 

Ce modificări s-au făcut

Ca urmare a observațiilor primite în perioada de consultare publică, AFIR susține că a operat anumite modificări în versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru submăsurile 6.2 și 6.4, „menite să ușureze depunerea proiectelor de finanțare de către solicitanți, dar și implementarea lor”:

În această sesiune, față de cele anterioare, sunt eligibile proiectele de investiții care propun activități aferente mai multor coduri CAEN dacă aceste activități se completează, se dezvoltă sau se optimizează reciproc. Însă, în cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selecție sau au valori diferite ale sprijinului public nerambursabil, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu.

Domeniile de diversificare eligibile prin sM 6.2 cuprind acum și servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii de catering și servicii de ghidaj turistic. Astfel, devin cheltuieli eligibile și investiții pentru infrastructura din parcuri pentru rulote, camping și tabere, cu respectarea Ordinului Autorității Naționale pentru Turism (ANT) 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere. Conform Ordinului ANT 65/ 2013, în pensiunile agroturistice, mâncarea se preparată din produse naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local.

Taberele se vor organiza în structuri de primire turistică de maxim de opt camere, în care se vor caza grupuri organizate în vederea desfășurării unor activități recreative, cum ar fi: bird-watching, schi, echitație etc). În cadrul taberelor se poate asigura masa exclusiv pentru grupurile cazate. Precizăm că taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.

Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic. Totodată, el trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.

Sunt eligibile, de asemenea, ambulanța veterinară și mașina de transport funerar, dacă respectă cumulativ condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului, printre care se numără și omologarea R.A.R. În cazul ambulanțelor veterinare, omologarea R.A.R se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari iar R.A.R va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”.

Modificarea amplasamentului se poate realiza numai în cadrul aceluiași UAT, în condițiile menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice în limita a 10 la sută, fără eliminarea acestora.

Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general și a criteriilor de eligibilitate sau să modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selecția proiectului.

Pentru ambele submăsuri, 6.2 și 6.4, a fost introdus un nou principiu de selecție, respectiv Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

 

Antreprenorii așteaptă aceste linii de finanțare, an de an

Cele două submăsuri din PNDR, 6.2 și 6.4 sunt asteptate an de an de către antreprenori, datorită sumelor destul de mari acordate, cofinanțării proprii mici sau chiar zero, precum și multitudinii de domenii eligibile la finanțare.

La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi microînrerinderi și întreprinderi mici (au cel mult 49 de salariați). Cele două linii de finanțare oferă bani europeni pentru investiții în activități non-agricole la sate, în toate regiunile de dezvolare ale țării. Submăsurile au și scopul de a diversifica activitatea de business în mediul rural, iar domeniile de diversificare acoperite sunt: activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic); furnizarea de servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților); fabricarea de peleți și brichete din biomasă. La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi microînrerinderi și întreprinderi mici, care au cel mult 49 de salariați.

Ca forma juridică, vor fi eligibile o serie întreagă de firme private 100 la sută, printre care: persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare; societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare; cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. De asemenea, firmele trebuie sa aibă sediul social si activiatea în spațiul rural din toate regiunile de dezvoltare.

 

Submăsura 6.2 – până la 70.000 de euro, fonduri europene

Sprijinul public nerambursabil in Submăsura „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”: 70.000 euro/proiect, numai pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism; 50.000 de euro/ proiect pentru restul activităților eligibile. Avantajul aici este că nu este nevoie de contribuție proprie a antreprenorului la finanțarea cheltuielilor eligibile din planul de afaceri.

Atenție însă, sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. La această linie de finanțare, solicitanții vor fi fie start-upuri, fie firme care nu au mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care cer finanțarea.

 

Cheltuieli eligibile la submăsura 6.2

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea de finanțare, vor fi  eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Prin urmare, suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10 la sută din valoarea sprijinului acordat.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10 la sută din valoarea sprijinului acordat. Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se va constata că suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10 la sută din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor indeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.

 

Submăsura 6.4 – până la 200.000 euro nerambursabili

În Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”- sprijinul public nerambursabil este mai mare, ajungând la 200.000 de euro, însă antreprenorii trebuie sp contribuie și ei la investitiția din proiect. Firmele care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost vor putea obține maximum 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de: 90 la sută pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism; precum si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole; 70 la sută pentru celelalte afaceri eligibile Restul de necesar de finanțare trebuie pus de antreprenori.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50 la sută din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Spre deosebire de cealaltă linie de finanțare, la Submăsura 6.4 pot fi finanțate și planuri de afaceri pentru dezvoltarea activităților non-agricole existente.

Costuri eligibile specifice: construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor; achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi; investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor vor putea fi considerate acoperite doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013; sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020; sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a) – e) trebuie să se încadreze în maximum 10 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5 la sută pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport: ambulanță umană; autospecială pentru salubrizare; mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat); mașină de măturat carosabilul; auto betonieră; autovidanjă; utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).

 

Leave a Comment