Precizări de la Fisc privind modificarea şi completarea Legii Contabilităţii

Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face unele precizări, prin intermediul unui comunicat de presă, referitoare la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 82/1991, în vederea aplicării unitare a acesteia. Astfel, potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art.1 alin. (1)- (4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii. De asemenea, potrivit pct. 1.7 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (MFP) nr.65/22.01.2015, entităţile prevăzute la art.1 alin. (1)- (3) din Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, persoanele juridice aflate în lichidare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European precum şi entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în condiţiile prevăzute de ordinul menţionat.
În cazul în care societăţile constată erori după depunerea situaţiilor financiare anuale, acestea se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile prevăzute la art.4 alin.(1) şi (3) din legea contabilităţii, după caz.
Conform prevederilor art. 36¹ şi 36² din legea contabilităţii, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2014, şi prevederilor pct. 1.7 alin(4) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar/an calendaristic.
Conform pct. 3.3 din Anexa la ordinul menţionat, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate. Aceste entităţi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la Registrul Comerţului; codul unic de înregistrare; capitalul social.
Depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a acestei declaraţii se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Prevederile referitoare la depunerea declaraţiei se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.
Reamintim că, începând cu exerciţiul financiar 2014, declaraţiile de inactivitate prevăzute mai sus se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de Ministerului Finanţelor Publice pe site-ul internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Alte articole

Leave a Comment