Până în 27 mai, contribuabilii trebuie să depună formularul 201

Termenul limită de depunere a formularului 201 – „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” pentru veniturile anului 2012, este data de 27 mai 2013, se arată într-un comunicat remis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj.
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă.
Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi: venituri din profesii libere; venituri din activităţi comerciale; venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din activităţi agricole; venituri sub formă de dividende; venituri sub formă de dobânzi; venituri din premii; venituri din jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen.
Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.
Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.
Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel: din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă; din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
Veniturile se declară pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.
Formularele se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Formularul 201 se poate obţine gratuit de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii şi poate fi descarcat de AICI.
Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.
Depunerea formularului 201, după data de 27 mai 2013, precum şi nedepunerea acestuia, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Alte articole

Leave a Comment