Modificări pentru contribuabili: Declaraţia 112 are un nou formular

Noul formular 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” şi anexele acestuia au intrat în vigoare din 2 februarie.

Prevederile ordinului vizează modificarea anexelor și a Instrucțiunilor de completare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate corespunzător cu modificările din legislația specifică generată de emiterea Ordonanței de urgență  79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează: modificări în ceea ce privește cotele contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajați pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, respectiv cota de 25 la sută pentru Contribuția de asigurări sociale și Cota de 10 la sută pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate; eliminarea contribuțiilor sociale obligatorii datorate până la data de 31 decembrie 2017 de către angajator și angajat, după caz, respectiv: contribuția de asigurări pentru șomaj; contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate; contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; eliminarea din cuprinsul declarației a categoriilor de persoane pentru care nu mai există obligația declarării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, cum ar fi: persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii; persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti; persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 şi art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi; persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti; persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate; străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii; personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte; persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; introducerea obligației de plată a angajatorilor cu privire la contribuția de asigurări sociale în cote de 4 la sută și 8 la sută, pentru condiții deosebite și, respectiv, speciale de muncă; introducerea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori și persoanele asimilate acestora în cotă de 2,25 la sută; actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit modificărilor aduse legislației specifice; introducerea unor prevederi speciale referitoare la persoanele scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor în conformitate cu dispozițiile art. 60 din Codul fiscal.

Declarația 112 se completează de către: persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor etc.

Leave a Comment