Modificări ale Codului Fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014

Impozit pe profit
Contribuabilii pot opta pentru un an fiscal corespunzător unui exerciţiu financiar contabil, diferit de anul calendaristic. În acest sens sunt introduse noi reglementări privind obligaţiile de declarare şi plata trimestrială/anuală a impozitului pe profit, atât pentru sistemul general, cât şi în cazul sistemului de plăţi anticipate.
Următoarele venituri vor fi considerate neimpozabile la calculul impozitului pe profit la nivelul unei persoane juridice române, dacă aceasta deţine pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care deţine participaţii:
(i) Venituri din dividende primite de la:
− persoana juridică română sau străină, situată într-un stat membru UE;
− persoana juridică situată într-un stat terţ (care nu este membru UE) cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri („CEDI”);
(ii) Câştigurile de capital realizate din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau străină, situată într-un stat cu care România are încheiată o CEDI;
(iii) Veniturile obţinute din lichidarea unei alte persoane juridice română sau străină, situată într-un stat cu care România are încheiată o CEDI.
Condiţia de deţinere de minim 10% din capitalul social pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an se va aplica şi în cazul scutirii impozitării la sursa a dividendelor plătite între persoane juridice române.
Cheltuielile cu sponsorizările care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, vor putea fi reportate în următorii 7 ani consecutivi.
Sunt introduse noi reguli privind posibilitatea şi condiţiile de reportare a dreptului de deducere pentru cheltuielile cu dobânzile şi pierderile nete din diferenţe de curs valutar, în situaţii precum fuziuni/divizări, la nivelul societăţilor cedente şi beneficiare (ex. proporţional cu activele şi pasivele transferate, potrivit proiectului de fuziune/divizare).
Sunt reglementate posibilitatea şi condiţiile prin care persoanele juridice din state membre UE/Spaţiul Economic European ce desfăşoară activitate printr-un sediu permanent în România să beneficieze de avantajul creditului fiscal extern pentru veniturile impozitate în străinătate.
Impozit pe venit
Se confirmă în mod expres posibilitatea deducerii din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, în România sau în străinătate, în conformitate cu prevederile instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte (regulamentele europene sau convenţiile/acordurile bilaterale în domeniu).
Alinierea bazei impozabile a persoanelor fizice rezidente într-un stat UE / SEE care obţin venituri impozabile din România, prin permiterea aceloraşi deduceri fiscale acordate contribuabililor români (dacă nu beneficiază deja de deduceri similare în statul de rezidenţă).
Dacă în cadrul unei verificări fiscale se constată nedepunerea declaraţiei anuale de impozit pe venit, termenul scadent pentru obligaţiile de plată stabilite în urma inspecţiei se consideră a fi termenul-limită prevăzut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere, stabilit prin ordin al ANAF.
Se clarifică permiterea deducerii contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate din veniturile anuale realizate din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent de metoda de declarare.
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Impozitul se va aplica şi persoanelor juridice ce realizează venituri din management şi consultanţa în proporţie de maxim 20% din total venituri. Mai mult, este reglementată obligaţia ieşirii din acest sistem, dacă ponderea de 20% este depăşită pentru aceste tipuri de venituri.
Baza impozabilă se modifică prin eliminarea şi adăugarea unor noi tipuri de venituri (ex. reducerile comerciale acordate ulterior facturării etc.).
Impozit cu reţinere la sursa
Condiţia deţinerii unei participaţii de minimum 10%, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, va fi aplicabilă pentru scutirea de impozitul cu reţinere la sursa pe dividendele plătite de către o persoană juridică română sau de către o societate cu sediul social în România către un străin având rezidenţa într-un stat membru UE.
TVA
Leasing
Baza de impozitare nu cuprinde costul asigurării bunului care face obiectul unui contract de leasing, atunci când locatorul recuperează costul exact al asigurării de la utilizator. În acest caz se va aplica structura de decontare plătii în numele clientului.
Considerăm că implementarea acestei modificări ca urmare a deciziei Curţii Europene de Justiţie în cazul C-224/11 BGZ Leasing sp. z.o.o. este eronată.
Ajustarea bazei de impozitare a TVA
Baza de impozitare se ajustează în cazul contractelor desfiinţate, fiind înlocuită noţiunea de contracte anulate. În acest mod, se extinde aria de situaţii în care contribuabilul are dreptul să ajusteze baza de impozitare a TVA.
Ajustarea deducerii iniţiale a TVA
Este eliminată obligaţia de a ajusta TVA pentru bunuri furate, pierdute sau distruse atât timp cât acestea pot fi demonstrate sau confirmate în mod corespunzător (furtul trebuie dovedit prin acte oficiale emise de organele judiciare). Pe lângă introducerea referinţei către bunuri furate, sunt eliminate situaţiile de calamităţi sau cauze de forţă majoră. Această modificare are în vedere alinierea la prevederile Directivei de TVA.
De asemenea, este eliminată referinţa către dreptul de a nu ajusta TVA dedusă în cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, al activelor corporale fixe casate, al perisabilităţilor şi al pierderilor tehnologice. Rămâne de clarificat măsura în care s-a dorit includerea celor de mai sus în categoria bunurilor distruse, reglementate conform primului paragraf.
Se clarifică faptul că, în cazul bunurilor de capital folosite pentru alte scopuri decât pentru activităţile economice, nu trebuie ajustat dreptul de deducere a TVA dacă iniţial acesta a fost subiectul limitării de 50%.
Scutirea pentru companiile nerezidente
Se va aplica scutirea de TVA în cazul achiziţiilor intra-comunitare realizate de nerezidenţi nestabiliţi în România, dacă efectuează operaţiuni care dau drept de deducere a TVA.
Scutirea de TVA pentru nave atribuite navigaţiei în largul mării
Modificările urmăresc alinierea prevederilor legislaţiei naţionale cu legislaţia aplicabilă la nivelul Uniunii Europene. Astfel, în definirea situaţiilor în care se aplică scutirea de TVA, noţiunea de transport internaţional de persoane şi bunuri a fost înlocuită cu transportul de călători/bunuri efectuate cu plată. De asemenea, activităţile economice sunt precizate acum în mod distinct ca activităţi comerciale, industriale sau de pescuit.
Rambursarea de TVA acordată persoanelor impozabile nerezidente
A fost eliminată prevederea potrivit căreia rambursarea de TVA acordată persoanelor impozabile nestabilite în România se acordă doar în situaţiile în care taxa care a fost efectiv achitată furnizorului.
Obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA
A fost introdusă obligaţia de înregistrare a contribuabililor care au sediul activităţii în România şi care desfăşoară activităţi de natură financiar-bancară scutite de TVA, dacă beneficiarul acestora este stabilit în afara Comunităţii sau dacă serviciile sunt în legătură cu bunuri care vor fi exportate.
Accize
Se introduce în mod explicit interdicţia de a comercializa ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat şi contravenţia aferentă.
Se subliniază faptul că valoarea garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi sau destinatarii autorizaţi poate fi redusă la cerere, iar în cazul antrepozitarilor autorizaţi nivelul garanţiei reduse nu poate fi mai mic decât nivelul garanţiei minime.
Se interzice practicarea vânzării cu prime, pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (tutun prelucrat, alcool şi băuturilor alcoolice). Vânzările cu preţ redus sunt permise doar în anumite condiţii pentru aceste produse.
De asemenea, a fost introdusă şi contravenţia aferentă nerespectării celor menţionate mai sus.
Se stabileşte un nou mod de calcul a valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit pentru un an este mai mic decât cel aferent anului precedent.
Potrivit acestei metode, cursul aplicabil pentru anul 2014 este de 4,738 lei/euro, cu 4,77% mai mare decât în 2013.
Nivelul accizelor pentru următoarele produse va fi de:
− benzina cu plumb – 637,91 euro/tonă (aproximativ 16% creştere);
− benzina fără plumb – 557,91 euro/tonă (aproximativ 19% creştere);
− motorina – 473,85 euro/tonă (aproximativ 21% creştere);
− petrolul lampant (kerosen), utilizat drept combustibil pentru motor – 557,39 euro/tonă (aproximativ 18% creştere).
Impozite şi taxe locale
Posibilitatea declarării valorii impozabile a clădirii pe baza raportului de evaluare emis de un evaluator autorizat este extinsă tuturor persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metoda de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost.
Impozit pe construcţii – impozit nou introdus
Contribuabili
Persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
Persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
Persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.
Utilizatorii în cadrul contractelor de leasing financiar şi locatorii în cadrul contractului de leasing operaţional.
Categorii de construcţii
Construcţii prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe („Catalog”), cu excepţia clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri.
Modalitate de calcul
Cota de impozitare este de 1,5% şi se aplică asupra valorii construcţiilor mai sus menţionate existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor, din care se scade:
(i) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare etc., pentru care se datorează impozit pe clădiri;
(ii) valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare etc. aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
(iii) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole si viticole” din Catalog.
Obligaţii declarative şi de plata
Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul.
Plata impozitului se face în doua rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Prevederi specifice se aplică în cazul contribuabililor nou înfiinţati sau care încetează să existe în cursul anului.
Modificări aduse redeventelor prevăzute în Legea minelor nr. 85/2003
Se majorează cota redeventelor cu 25% faţă de cotele în vigoare, excepţie făcând exploatarea metalelor nobile, aici creşterea fiind de 50%.
(P) Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS

One Thought to “Modificări ale Codului Fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014”

 1. Anonim

  INTERPELARE ADRESATA ORGANIZATIEI PSD SALAJ SI SENATORULUI GHEORGHE POP

  Autor: Cetateanul Consternat
  Circumscriptie electorala: Nr. 33 Salaj
  Colegiul electoral: Nr. 2, Zalau-Salaj
  Grup Politic : Niciunul

  Obiectul interpelarii – Pana Cand?

  Stimabililor politicieni,
  Pana cand ii veti permite cetatenei Daniela Elena Fizesan – Chisbora, membru PSD Salaj, sa se ocupe cu raspandirea unor zvonuri malitioase in legatura cu povestile vanatoresti ale senatorului PSD, Gheorghe Pop?

  Cu deosebita consideratie,
  Cetateanul Consternat

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul