Legea prevenţiei: lista contravenţiilor pentru care firmele nu mai primesc amenzi la prima abatere

Legea prevenţiei a intrat în vigoare din 17 ianuarie, însă lista cu contravenţiile ce pot fi iertate la prima abatere a fost publicată abia luni, în Monitorul Oficial. Sunt 70 de situaţii în care inspectorii de muncă sau cei de la ANAF vor putea doar un avertisment, în acest context.

Contravenţiile care intră sub aplicarea Legii nr. 270/2017 au fost nominalizate prin Hotărâre a Guvernului, aprobată în 25 ianuarie, cu 10 zile întârziere faţă de termenul iniţial. Luni, hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Câteva exemple, în cazul firmelor: au au autorizație de funcționare pentru securitatea şi sănătatea în muncă: amendă între 5.000 și 10.000 de lei înlocuită, la prima abatere, cu avertisment, conform legii prevenirii; neacordarea alimentației de protecție și materialelor igienico-sanitare: amendă 3.000 – 6.000 de lei, acum avertisment; neîntocmirea raportului privind accidentele de muncă: amendă între 2.000 – 4.000 de lei, acum avertisment; locuri de muncă vacante necomunicate autorităților în cinci zile lucrătoare: amendă 3.000 – 5.000 de lei, acum avertisment; angajarea șomerilor fără anunţarea agenţiilor de muncă, în trei zile: amendă între 5.000 și 10.000 de lei, acum avertisment;  nu este folosită clasificarea ocupațiilor din România: amendă de la 3.000 la 5.000 de lei, acum avertisment.

Obligaţii pentru autoritatea de control, potrivit Legii nr. 270/2017: sarcini de informare privind domeniul contravenţional (autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor): în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind: legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor; drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități; indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile; sarcini de îndrumare privind corecta aplicare a legii (autoritățile/ instituțiile publice cu atribuții de control): să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale; să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control; să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile de îndrumare și control; în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale; despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite; portal dedicat informării contribuabilului: autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse privind domeniul contravenţional.

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre aceste contravenţii, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare. Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații: Nerespectarea reglementării privind constatarea faptei contravenţionale se sancţionează cu nulitatea procesului-verbal. Încălcarea dispozițiilor privind constatarea faptei contravenţionale, atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției. Dacă încălcarea acestora vizează doar o parte din contravențiile constatate și sancționate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privința acestor contravenții.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse. În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment.

În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii care a făcut obectul prevenţiei, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Leave a Comment