E oficial! Firmele cu datorii pot încheia o poliţă de asigurare a debitelor care poate suspenda executarea silită

În Monitorul Oficial din data de 20 iulie 2015 s-a publicat o Ordonanţă ce modifică unele proceduri fiscale privind suspendarea executării silite, abrogând de asemenea obligaţia de a aplica ştampila pe documentele depuse la autorităţi. Desigur, Ordonanţa dispune numai asupra documentelor depuse la autorităţi, astfel că, în viata de zi cu zi, posesorii de ştampile le pot folosi sau pot renunţa la utilizarea acestora, în funcţie de deciziile proprii. Tot din perspectiva lucrurilor bine de ştiut, amintim şi faptul că Ordonanţa scuteşte la timbrarea certificatelor de atestare fiscală sau altor cereri depuse la autoritatea fiscală, pentru care ar fi fost necesară plata unei taxe de timbru. Nu valoarea timbrului a fost impovărătoare, cât mai ales deplasarea în alte locaţii pentru a le achiziţiona.

Dintre modificările de substanţă, amintim modificarea Codului de procedură fiscală cu retratarea unor situaţii de obligaţii la buget, respectiv introducerea instrumentului de poliţă de asigurare ca element de suspendare a executării silite, se arată în presa centrală. Una dintre situaţiile destul de des întâlnite în practică surprinde cazul unui operator economic ce a participat la licitatii publice, efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii către entităţi publice, cum ar fi spitale sau primării, colectează TVA şi impozitele aferente vânzărilor, fără ca beneficiarii acestor livrări de bunuri sau servicii să le achite la scadenţă. În acest caz, firma, din lipsă de lichidităţi, rămâne datoare către bugetul statului şi, în acelaşi timp, are de încasat sume de la beneficiari entităţi publice. Conform actualelor proceduri fiscale, operatorul economic era considerat ca având datorii la bugetul de stat şi nu mai putea să participe la alte licitatii publice, urmaâd a fi executat silit pentru debitele restante. Această stare de lucruri nu era normală, iar autorităţile fiscale au modificat această reglementare. Astfel, acest contribuabil nu va mai fi considerat cu obligaţii fiscale restante, menţionandu-se acest fapt în certificatul de atestare fiscală. Mai mult, sumele certe, lichide şi exigibile datorate de aceste entităti publice devin urmăribile de către ANAF.
Reamintim că obligaţiile fiscale restante sunt: obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plat. De asemenea, iată şi obligaţiile fiscale care nu sunt considerate restante: obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii; obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.
Nu se consideră ca un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal, este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somaţiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituţia publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile. Noutatea, din acest punct de vedere, este: o poliţă de asigurare a debitelor aduce suspendarea executării silite.
Din punctul de vedere al suspendării executării silite, când un contribuabil se află în această procedură, apare ca noutate posibilitatea acestuia să solicite suspendarea executării silite, când prezintă organului fiscal o poliţă de asigurare a debitelor.
În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei.
În altă ordie de idei, valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanşie trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii. În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie contestaţia ori acţiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia sau acţiunea în contencios administrativ; contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie; instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completăile ulterioare.
Situaţiile în care scrisoarea de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie rămâne fără obiect sunt: contestaţia a fost admisă, în totalitate, de organul de soluţionare a contestaţiei; actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinţat, în totalitate, de către organul de soluţionare a contestaţiei; acţiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate; instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; dacă pe perioada soluţionării contestaţiei, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, contribuabilul achită în totalitate obligaţiile fiscale contestate.
În situaţia în care contribuabilul achită parţial obligaţiile fiscale contestate, acesta poate redimensiona garanţia în mod corespunzător. Pe toată perioada suspendării executării silite, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care debitorul optează pentru stingerea acestora.

One Thought to “E oficial! Firmele cu datorii pot încheia o poliţă de asigurare a debitelor care poate suspenda executarea silită”

  1. Lucia

    Oferta noua! Bani din prima luna! 100-285 de euro lunar! Avem nevoie imediat de oameni extrem de seriosi si care vor sa colaboreze cu noi urgent intr-o activitate part-time sau full-time, la alegere, cu castiguri rapide de 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), din prima luna. Cand doriti mai multe informatii, contactati unul dintre membrii echipei noastre, la una dintre adresele noastre de email: lucimandx@gmail.com

Leave a Comment