COMUNICAT DE PRESĂ

”Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

19.08.2021

 

Comuna Pericei, în calitate de beneficiar, derulează începând cu 06.08.2021 proiectul ”Dotarea școlii gimnaziale Pericei cu echipamente mobile din domeniul technologiei informației de tipul tabletelor”, Cod SMIS 2014+ 144963, confinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 322/233t/06.08.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Pericei.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune/Fondul Social European/Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime/Garanția pentru Tineret prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, Acțiunea 2.3.3. apel 2, Axa Prioritară Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. Scopul proiectului având ca obiect: ”Dotarea școlii gimnaziale Pericei cu echipamente mobile din domeniul technologiei informației de tipul tabletelor” este asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță. Pentru a face educație astfel prin implementarea acestui proiect se va asigura continuarea activităților didactice la distanță.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultatele așteptate):

Obiectivul specific al proiectului constă în dotarea Școlii Gimnaziale nr.1, Pericei cu dispozitive electronice necesare elevilor și cadrelor didactice pentru a avea acces la învățământul online. Astfel prin proiectul ”Dotarea școlii gimnaziale Pericei cu echipamente mobile din domeniul technologiei informației de tipul tabletelor” se vor achiziționa un număr 292 echipamente de tipul tabletelor școlare cu acces la internet precum și 21 de camere web conferință pentru dotarea sălilor de clase facilitând procesul instructiv-educativ. Prin implementarea acestui proiect un număr de 292 de elevi ai Școlii Gimnaziale, nr.1 vor avea acces la procesul de învățământ în mediul on-line respectiv cadrele didactice vor putea utiliza 21 de săli de clase pentru procesul instructiv – educativ dotate cu echipamentele electronice de tip cameră web conferință.

Rezultatele așteptate sunt:

  • Dotarea elevilor, cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor pentru uz școlar astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.
  • Dotarea sălilor de clase cu echipamente pentru facilitarea procesului instructiv-educativ, care constituie un factor facilitator și predispozant al înscrierii învățământului într-o direcție la distanță;
  • Promovare și informare
  • Consultanță în management, implementare proiect.

 

Valoarea totală a proiectului este de 250.347,49 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 250.347,49 lei cu TVA
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 245.340,54 lei cu TVA (Valoare FEDR 212.795,36 lei și Valoare BS 32.545,18 lei)
  • Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 5.006,95 lei cu TVA
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 0,00 lei.

 

Proiectul se implementează de către beneficiarul Comuna Pericei reprezentată legal de către Boncidai Csaba în calitate de Primar. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 4 luni, respectiv începând cu 06.08.2021 până la 03.12.2021.

 

Date de contact:

Comuna Pericei, cu sediul în localitatea Pericei,

Str. Apei, Nr. 239, judeţul Sălaj, România

Tel.: 0260 672 701

E-mail: periceisj@gmail.com

Leave a Comment