Ce este contractul de sponsorizare

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
Poate fi sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii. Instituţiile şi autorităţile publice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice şi asociaţii familiale care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi societăţi comerciale cu capital privat.
Poate fi beneficiar al sponsorizării:
a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
c) pot fi sponsorizate emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiofuziune, precum şi cărţi/publicaţii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.
Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare din surse obţinute de la buget. Sumele primite din sponsorizare sunt scutite de plata impozitului pe venit. Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare. În cazul sponsorizării care constă în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.
Facilităţile nu se acordă în cazul:
– sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;
– sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
– sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.
Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării. Sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului, nu beneficiază de facilităţile prevăzute în lege. Părţile pot încheia acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS

(P)

Leave a Comment