Bani de la stat pentru angajatorii sălăjeni care încheie contracte de stagiu

Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile legislaţiei actuale, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 de lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, transmite AJOFM Sălaj.

Angajatorul are obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a cărei rază îşi are sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenţii de învăţământ superior.

Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.

Beneficiarii legii sunt absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

Efectuarea stagiului este menită să asigure tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, să consolideze competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o integrare rapidă în muncă, precum şi să dea acces la dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Pe durata stagiului, acesta va fi coordonat şi supravegheat de un mentor desemnat de angajator. Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, durata contractului de stagiu fiind de șase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de opt ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Stagiarul are următoarele obligaţii: să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul; să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul; să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului; să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator; să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului; să participe la procesul de evaluare.

Angajatorul are următoarele obligaţii: să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu; să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul; să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului; să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu; să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

În vederea încheierii convenţiei angajatorii depun următoarele documente: actul de identitate al stagiarului, în copie; contractul individual de muncă, în copie; contractul de stagiu, în copie – Contractul de stagiu  (H.G. 473/2014)  este anexă la Contractul individual de muncă.

 

Leave a Comment