Au fost aprobate modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularelor de înregistrare fiscală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut faptul că au fost aprobate modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularelor de înregistrare fiscală în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Astfel, prin Ordinul A.N.A.F. nr.3698/2015, modificat prin Ordinul A.N.A.F. nr.371/2016, s-au aprobat modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4; Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c; Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5; Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1; Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2.
Orice persoană fizică, juridică sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală.
Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la: data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică; data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.
Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei.
Contribuabilul are obligaţia de a declara organului fiscal central, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare. De asemenea, el are obligaţia de a declara, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt: taxa pe valoarea adăugată; impozitul pe profit; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; accizele; impozitul la ţiţeiul din producţia internă; impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; contribuţia de asigurări pentru şomaj; contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia de asigurări sociale; contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii; redevenţele miniere; redevenţele petroliere; contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale; impozitul pe construcţii; taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.
Cu titlu de noutate, potrivit fiscului sălăjean, având în vedere modificarea art.80, alin(2) ,lit.d). din Legea 227/2015 privind Codul fiscal prin Legea nr.358/2015 “ persoanele fizice (care nu desfăşoară activităţi autorizate) ce deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă” au obligaţia de a plăti impozitul pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, aferent veniturilor fiecărui luni, calculat şi reţinut la data efectuării plătii acestor venituri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează. De asemenea, potrivit Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” din Codul Fiscal, entităţile care au calitatea de angajator şi care, potrivit legii au obligaţia de declarare şi plată trimestrială, pot opta, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru depunerea lunară a formularului 112.
Până la modificarea legislativă, această categorie de persoane fizice avea obligaţia de declarare şi plata lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii. Astfel, având în vedere prevederile legale menţionate, s-a completat vectorul fiscal în formularele 020 şi 030, cu perioada de declarare trimestrială, respectiv lunară prin opţiune , pentru impozitul pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, în cazul persoanelor fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au , potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.”

Alte articole

Leave a Comment