ANUNȚ DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

 Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 5/06.05.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M1/1A se prelungește până la data de 24.05.2019.

 

 MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M1/1A – COOPERARE

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:

07.05.2019

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

02.04.2019

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

02.04.2019 – 24.05.2019

BENEFICIARI  ELIGIBILI:

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M1/1A, sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol:

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale[1];
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

 Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă   indicativă):

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 • Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 • Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
 • Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 • Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M1/1A – COOPERARE – 156.060,49 Euro

 

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M1/1A – COOPERARE

Valoarea maximă a sprijinului este de 70.000 de euro/proiect.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M1/1A, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii M1/1A.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă asprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A  PROIECTELOR:

24.05.2019

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr. 2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsuri M1/1A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

 

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:             

Tel: 0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al Asociației SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr. 2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

 

 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

[1] Prin intermediul UAT

 

ANUNȚ DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 5/06.05.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M2/2A se prelungește până la data de 24.05.2019.

 

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M2/2A INVESTIȚII  IN ACTIVE FIZICE

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:

07.05.2019

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

02.04.2019

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

02.04.2019 – 24.05.2019

BENEFICIARI  ELIGIBILI:

M2/2A “INVESTIȚII IN ACTIVE  FIZICE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată– SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare- dezvoltare și didactice, inclusive universităţi având în subordine stațiuni de cercetare – de zvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M2/2A – INVESTITII IN ACTIVE FIZICE – 49.999,77 Euro

 

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M2/2A –  INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE

În cazul fermelor cu dimensiune economic până la 500.000 euro SO:

25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;

50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;

50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

100.000 euro indiferent de tipul investiției.

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A  PROIECTELOR:

     24.05.2019

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt curinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M2/2A, disponibili pe www.samusporolissum.ro.

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:             

Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

 

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

 

ANUNȚ DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 5/06.05.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M4/6B se prelungește până la data de 24.05.2019.

 

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M4/6B SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:

07.05.2019

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

02.04.2019

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

02.04.2019 – 24.05.2019

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

M4/6B “SERVICII DE BAZA, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR”: Pentru investiții în infrastructura socială: Furnizorii de servicii sociale, acreditați, Asociația SAMUS POROLISSUM (în situația în care, în urma lansării de apeluri de selecție, nu se depun proiecte), pentru alte tipuri de investiții: Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, Unităţile de cult, conform legislaţie internaţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de facilități pentru servicii funerare(capele mortuare),ONG-urile,conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții associate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor rurale.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M4/6B – SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR – 150.000,07 euro

 

 

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M4/6B SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALĂ

50.000 euro/proiect;

100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară(ADI);

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

    24.05.2019

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29,Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6B disponibil pe www.samusporolissum.ro

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:      

Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

 

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

Alte articole

Leave a Comment