Începând cu 1 iulie, o nouă procedură de obţinere a certificatului de atestare fiscală

Începând cu 1 iulie, o nouă procedură de obţinere a certificatului de atestare fiscalăDirecţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj face cunoscut fapul că, începând cu 1 iulie, se aplică o nouă procedură de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice. De asemenea, cu aceeaşi dată, s-au modificat modelul şi conţinutul certificatului de atestare fiscală.

Potrivit DGFP Sălaj, certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice sau din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege. Eliberarea certificatului de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autorităţi publice se face pe bază de cerere sau adresă de eliberare care se depune la organul fiscal competent. Cererea sau adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanţă.

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, respectiv unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să menţioneze şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Certificatul de atestare fiscală cuprinde, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele şi semnătura conducătorului organului fiscal emitent.

Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care: un exemplar se comunică solicitantului sau noului organ fiscal competent; un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală trebuie să menţioneze în cerere numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.

În cazul contribuabililor mari şi mijlocii care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă certificatul de atestare fiscală pe hârtie şi îl prezintă administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului, fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului, existenţa sumelor de restituit sau rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire sau rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum şi existenţa deciziilor de rambursare sau a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare sau restituire.

În situaţia în care organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

Alte articole

Leave a Comment