La viitoarea ședință de Consiliu Județean, „castane” fierbinți în mâinile consilierilor

Nu mai puțin de 14 proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean care se va reuni vineri, 30 august 2019, începând cu ora 9. Diverse sfere de competență ale Consiliului Județean, așa cum sunt acestea reglementate de OUG Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ sunt vizate de către cele 14 proiecte de hotărâre: dezvoltarea economico-socială a judeţului, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, precum și gestionarea serviciilor publice de interes județean – asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

 

Consilierii județeni aprobă extinderea și modernizarea Urgenței Spitalului Județean

Astfel, în ceea ce privește competențele exercitate de Consiliul Județean, alături de alte atribuții prevăzute de lege, referitoare la dezvoltarea economică și socială a județului – aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, votului consilierilor județeni le vor fi supuse proiectele de hotărâre care vizează aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“ (faza PT+DE finanțat prin POR 2014-2020), precum și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare si consolidare DJ 191 G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615 și aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei – Limita județ Maramureș, km 24+550 – 28+868”. Prin obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“ (faza PT+DE finanțat prin POR 2014-2020) sunt urmărite modernizarea și extinderea unei suprafețe totale de aproape 2.360mp a UPU-SMURD Sălaj din care 1.465 mp reprezintă extinderea acestei unități în vederea găzduirii compartimentelor de urgențe adulți, pediatrie, ortopedie, ginecologie, stomatologie, mici intervenții chirurgicale, imagistică, triaj unic, izolatorul adulți și cel petru copii, precum și spațiile anexă și dotările auxiliare. Valoarea totală a investiției este de peste 14.483.000 de lei, eșalonată pe doi ani.

 

Rectificare de buget

Un alt proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019 principalele aspecte vizate de aceasta referindu-se la transpunerea repartizărilor aferente județului Sălaj prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, în ceea ce privește sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, respectiv ,,Programul pentru școli al României” și sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă totală de 2.846.000 de lei.

De asemenea, un alt aspect al rectificării bugetare îl reprezintă alocarea de la bugetul de stat către bugetul local a sumei de 4.200.000 lei pentru finanțarea a 300 bucăți – set complet pat medical la Spitalul Județean de Urgență Zalău – (clasificația finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență, în sănătate).

 

Bani de la județ pentru Biserica de lemn din Poarta Sălajului

Tot referitor la dezvoltarea socio-economică a județului ca atribuție a Consiliului Județean, coroborată cu competențele legale conferite de alte acte normative speciale, votului consilierilor județeni le vor fi supuse alte două proiecte de hotărâre, unul făcând referire la alocarea a 50.000 lei Parohiei Ortodoxe Poarta Sălajului pentru punerea în siguranță, în regim de urgență, a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, iar celălalt la constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale care are ca misiune coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aceasta fiind compusă din reprezentanţi ai structurilor specializate privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi disciplină în construcţii, asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, sănătate publică, problemele romilor, de la nivel judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul judeţului şi reprezentanţi ai societăţii civile.

 

Pregătiri pentru iarnă

În ceea ce privește gestionarea serviciilor publice de interes județean, ca și atribuție a Consiliului județean, un alt proiect de hotărâre este înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului județean de vineri, 30 august 2019. Acesta se referă la aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020, pentru eficientizarea lucrărilor necesare pe timp de iarnă, pentru operativitatea în intervenţii şi pentru o mai bună coordonare a întregii activităţi, propunându-se încheierea unor acorduri de asociere cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, obiectul acestor acorduri fiind întreţinerea tuturor drumurilor judeţene. Unităţile administrativ teritoriale vor putea executa şi lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene, constând în decolmatări de poduri și podețe, desfundări de șanțuri și rigole, lucrări de defrișări de vegetație, tăiere sau completare de acostamente, lucrări de reparaţii parte carosabilă, întreţinere semnalizare rutieră, în scopul înlăturării efectelor perioadei de iarnă.

 

Mandat nou de consilier județean

Alte 7 proiecte de hotărâre se referă la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean ca și atribuție exercitată de către Consiliul județean. Cinci dintre acestea vizează aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei, Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalău, Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, Complexul de Servicii Sociale Șimleu-Silvaniei și Complexul de Servicii Sociale Jibou ca urmare a aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniile aferente iar celelalte două, la validarea mandatului unui consilier judeţean, întrucât mandatul de consilier județean al domnului Căpâlnaşiu Sandu Radu Victor, ales pe lista de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal din data de 5 iunie 2016 şi validat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 91/2016, a încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier judeţean, respectiv la completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj.

 

 

Alte articole

Leave a Comment