Ajutoare pentru legumicultori: cine sunt beneficiarii și care sunt condițiile

Fermierii așteaptă, de peste două luni, aprobarea de către Executiv a unui ajutor bănesc important. Din cauza întârzierilor și amânărilor aprobării acestei hotărâri a fost necesar să fie făcute modificări. Astfel, una dintre culturile agricole, varza, a fost exclusă de pe lista de plată. Potrivit proiectului de act normativ, Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate: ardei gras și/sau ardei lung; castraveți; tomate; vinete. Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate. Ajutorul a fost aprobat în cele din urmă, miercuri.

Beneficiază de acest sprijin: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza legii; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite în baza legii – întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulative (trebuie îndeplinite toate condițiile) următoarele criterii de eligibilitate: să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul în curs; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean; să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime necesare pentru a obține ajutorul

În sere: 2.900 kg/1.000 mp pentru ardei gras și/sau lung; 5.000 kg/1.000 mp pentru castraveți; 8.500 kg/1.000 mp pentru tomate; 3.000 kg/1.000 mp pentru vinete. În solarii: 1.600 kg/1.000 mp pentru ardei gras și /sau lung; 3.000 kg/1.000 mp pentru castraveți; 3.200 kg/1.000 mp pentru tomate; 2.000 kg/1.000 mp pentru vinete Valorificarea producției se face în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie. Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare. Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile numai pentru o singură cultură în anul 2021 și numai pentru o suprafața de 1.000 mp. Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susținere a producției de legume în spaţii protejate au obligația obținerii acestuia de la APIA Sălaj, prin completarea și depunerea formularului din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultură/1.000 mp/beneficiar este de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 150.000.000 de lei, reprezentând echivalentul a maximum 30.785.000 de euro şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021. Solicitanții completează și depun cererea de înscriere în program la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021; împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză. Cererea de înscriere în program și documentele se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu în data de 20 iulie 2021, inclusiv. Cererea de înscriere în program însoţită de documente, poate fi depusă la sediul APIA Sălaj, dar şi trimisă prin e-mail și/sau poștă/curierat.

Leave a Comment