Precizări de la Fisc privind încasarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor agricole

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sălaj face cunoscut că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648/2013, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice şi viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale nr. 1.714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ- teritoriale.
Potrivit actului normativ menţionat, persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a ANAF; între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop.
AJFP Sălaj mai susţine că plata sumei privind obligaţiile fiscale aferente veniturilor agricole se face în numerar la compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale. Compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil în baza listei transmisă de organul fiscal competent sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii prezentate de contribuabil. În acelaşi timp, compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil chiar dacă acesta efectuează o plată mai mică decât cuantumul obligaţiilor fiscale datorate.
Data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale care a încasat suma.
În documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale, acesta menţionează cuantumul şi natura obligaţiei fiscale achitate de contribuabil, precum şi contul bugetar al obligaţiei fiscale ce face obiectul plăţii, astfel: pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii; pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi accesoriile acestora stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii; pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere anuală sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
Pentru sumele achitate eronat de către contribuabili pe alte tipuri de obligaţii fiscale sau stinse eronat de către organele fiscale, contribuabilul va depune, la organul fiscal competent din subordinea ANAF, o cerere în acest sens, la care va ataşa o copie a documentului de plată, prevederile Ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale care a încasat suma.

Alte articole

Leave a Comment