La Zalău, se preiau cererile pentru acordarea ajutoarelor de încălzire

Zălăuanii cu venituri mici pot beneficia de ajutor financiar pentru încălzirea locuinţei. Începând din 1 octombrie, Direcția de Asistență Socială (DAS) Zalău, din cadrul Primăriei Zalău, preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței.

Cererile și declaraţiile pe propria răspundere se depun individual sediul la Direcției din Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, camera 11, de luni până joi între orele 8 – 14 și vineri între orele 8- 13. Documentele care însoțesc cererea tip sunt următoarele: acte de identitate ale membrilor familiei – copie; certificat de căsătorie, deces sau după caz sentință divorț – copie; adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii; adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj pentru fiecare persoană majoră din familie; document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței, copie după cartea de imobil, în cazul locuințelor sociale sau de necesitate; factură de la E-ON Gaz, Electrica, ENEL sau după caz alt furnizor de energie; certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule în copie şi declarație privind acordul de utilizare a datelor personale. Pentru situațiile de adopție, plasament, plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei – curatelei, documentelor precizate se adaugă hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, conform legii dacă este cazul; hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, conform legii dacă este cazul; decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență dacă este cazul şi hotărârea judecătorească de instituire a tutelei – curatelei, respectiv dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

Condiţii pentru obţinerea ajutorului de încălzire

Persoanele care solicită ajutorul de încălzire trebuie să îndeplinească anumite condiţii: venitul mediu lunar net al familiei să nu depășească 1.386 de lei/persoană, iar în cazul persoanei singure până la suma de 2.053 lei. De asemenea, solicitanţii nu trebuie să nu dețină nici unul din bunurile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti; terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală (fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/ producţie agricolă); autoturism, respectiv autoturisme sau motocicletă, respective motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze); şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosfere „Delta Dunării”; utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată); utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale); utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, aflate în stare de funcţionare); depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei, cu excepţia dobânzii; suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Cuantumul ajutorului

Cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprins între 25 lei și 250 lei la încălzirea cu gaze naturale, între 50 lei și 500 lei la încălzirea cu energie electrică, între 32 lei și 320 lei lunar pentru persoanele sau familiile care folosesc combustibili solizi sau petrolieri, în funcție de veniturile pe membru de familie. Sprijinul financiar se acordă prin aplicarea reducerii din factura de consum, respectiv se acordă titularilor în cazul cererilor pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până în 1.386 lei în cazul familiei, respectiv până la 2.053 de lei în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 de lei lunar pentru consumul de energie electrică (în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei lunar); 10 lei lunar pentru consumul de gaze naturale;  10 lei lunar pentru consumul de energie termică, respectiv 20 de lei lunar pentru consumul de combustibili solizi sau petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se reduce din factura la utilități pentru energie electriză, gaze naturale și energie termică și direct titularului, în cazul celor care folosesc combustibili solizi sau petrolieri. Persoanele interesate pot obţine informații la sediul DAS Zalău, Piata Iuliu Maniu nr. 4-6 sau la telefon 0260 661769.

Leave a Comment