La Spitalul Judeţean se organizează concurs. Se caută asistent medical la cabinetul ORL

Spitalul Județean de Urgență Zalău organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de asistent medical generalist debutant, în cadrul Cabinetului ORL. Pentru  ocuparea postului, candidații trebuie să îndeplinească  anumite condiţii: diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală şi studii medii cu diplomă de bacalaureat. Postul de asistent este destinat debutanţilor şi nu se solicită vechime. Concursul va consta în două probe: 6 noiembrie – proba scrisă şi 8 noiembrie – interviul.Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul instituţiei şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult  şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie  să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. De asemenea, copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Cei interesaţi pot obţine informaţii cu privire la desfăşurarea concursului şi bibliografia sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr.67 sau la numărul de telefon 0260/616.920, interior -112, 0756/078.369.

Alte articole

Leave a Comment