Continuă angajările la stat. Mai multe posturi, scoase la concurs

Angajările în instituțiile publice din județ continuă în această perioadă. Autoritatea Română Rutieră (ARR) a scos la concurs două posturi de referent de specialitate valabile la Agenția Teritorială Sălaj. Concursul va consta în proba scrisă care va avea loc în 27 iulie, ora 9, la sediul central al ARR București, bulevardul  Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 și proba interviu care va avea loc în 30 iulie, ora 9, tot la adresa precizată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 iulie, ora 16.30. Persoanele interesate de a participa la concurs pentru posturile precizate trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente, iar în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere respectiv echivalare a acestuia trebuie să fie emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum șase luni; permis de conducere valabil pentru categoria B; fără mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar și cunoștințe operare calculator – Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Dosarul de concurs, care trebuie depus la sediul ARR din București până la data precizată, trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, iar relaţii suplimentare se pot obţine la ARR, cu sediul în Bucureşti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Contabil șef la Sport Club Municipal Zalău

Tot în această perioadă, Sport Club Municipal Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată – contabil șef, grad II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință, științe economice sau științe sociale; vechime în specialitatea studiilor de minimum trei ani, dar și abilități și aptitudini necesare constând în confidențialitate, obiectivitate, responsabilitate, profesionalism. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului la sediul Clubului cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, județul Sălaj, telefon 0260/610.550, interior 170.

Șofer la Serviciul de Probațiune

Angajările în sistemul public continuă cu Direcţia Naţională de Probaţiune care a scos la concurs un post de șofer în cadrul Serviciului de Probațiune Sălaj. Condițiile de participare sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; experiență de cel puțin șase ani în conducerea autovehiculelor și experiență de cel puțin doi ani vechime în muncă pe o funcție ce presupune ca principală atribuție conducerea de autovehicule. Concursul va consta în proba practică care se va desfășura în perioada 28 iulie – 5 august și proba interviu. Aceasta din urmă  va avea loc în perioada 11-17 august. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru concurs este 16 iulie, iar informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune din strada Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti,  telefon 0726/755.330, e-mail dp@just.ro.

Leave a Comment