Continuă angajările în instituțiile publice din județ. Concursuri în mai multe unități de învățământ și primării

Angajările în instituțiile publice din județul Sălaj continuă în această perioadă în mai multe instituții din județ. În prezent, Palatul Copiilor Zalău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu II. Persoanele interesate de a participa la concurs trebuie să îndeplinească anumite condiții, și anume: studii superioare, abilități foarte bune de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint, baze de date), spirit organizatoric, abilități de comunicare, relaționale și de lucru în echipă, nefiind necesară vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor. Concursul va consta în trei probe: proba scrisă, care va avea loc în 1 februarie, ora 10; interviul – care se va desfășura în 2 februarie, ora 10, respectiv proba practică – 2 februarie, ora 11. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, până în 21 ianuarie și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dar și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la Palatul Copiilor Zalău, cu sediul în Zalău, bulevardul  Mihai Viteazul nr. 35, județul Sălaj, telefon 0360/405.666.

Centrul “Speranța” caută administrator financiar

Tot în această perioadă, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Speranța” din Zalău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de administrator financiar. Condițiile specifice în vederea participării la concurs sunt: studii superioare economice, certificate cu diplomă de licență, vechime în specialitate – 3 ani (constituie avantaj vechimea în sectorul bugetar); cunoștințe de operare PC (Word, Excel, poșta electronică); competențe în utilizarea softurilor/platformelor specifice activității din învățământ (E.D.U.S.A.L.; R.E.V.I.S.A.L.; S.I.I.I.R.; S.I.C.A.P.; FOREXEBUG: INDECO); cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale și bune abilități de comunicare. Concursul se va organiza după următorul calendar: 27 ianuarie, ora 13 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 29 ianuarie, ora 9,  proba scrisă; 1 februarie, ora 9, proba practică și 1 februarie, ora 13 – interviul. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Speranța”, Zalău, cu sediul în Zalău, strada Crișan nr. 4, județul Sălaj, telefon 0260/611.182.

 Concursuri în mai multe unități de învățământ

Concursuri de recrutare se mai desfășoară în acestă perioadă și la: Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Zalău – un post de informatician, la Școala Gimnazială “Corneliu Coposu” din Zalău – un post de îngrijitor, la Școala Gimnazială nr. 1 din Valcău de Jos – un post de îngrijitor, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” din Zalău – un post de infirmieră, Școala Profesională Sâg – un post de îngrijitor, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritoriala 95 Jibou – un post de paznic (pompier) și Primăria comunei Horoatu Crasnei – un post de femeie de serviciu.

Leave a Comment