Angajări la Inspectoratul Județean de Poliție

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a trei funcții în cadrul noului Birou pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ. Sunt scoase la concurs un post de ofițer de poliție și trei posturi de agent de poliție. Recrutările se vor face prin încadrare directă din sursă externă, fiind necesar ca cei care se înscriu să aibă studii corespunzătoare postului şi să îndeplinească cerințele legale. Pot participa la concurs candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au cetăţenia română şi domiciliul în România; au capacitate deplină de exerciţiu; sunt apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic și au 18 ani împliniţi în ziua înscrierii.

 Ofițer principal – condiții

 Pentru postul de ofițer principal se cer studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/specializări: Zootehnie; Psihologie; Drept/științe juridice; Științe economice/economic (toate specializările); Calculatoare/informatică/informatică aplicată sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii fundamentale de știință, artă şi cultură/domenii fundamentale de ierarhizare/ramuri de știință/domenii de licență: Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea drept) sau științe juridice; Științe economice (toate specializările); Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie) sau ştiinţe agricole şi silvice (doar domeniul de studii universitare de licenţă zootehnie); Ştiinţe sociale (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie) sau ştiinţe sociale şi politice (doar domeniul de studii universitare de licenţă/specializarea psihologie); Calculatoare/Informatică/informatică aplicată.

Agent de poliție – condiții

 Cei care doresc să devină agenții de poliţie pot participa la concurs dacă îndeplinesc următoarele condiţii: promovează evaluarea psihologică organizată în acest scop cu calificativul “apt”; nu sunt cercetați disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; nu sunt puși la dispoziție sau suspendați din funcție, au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu; au doi ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, au studiile şi cunoştinţele corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează. Printre aptitudinile şi abilităţile necesare sunt enumerate flexibilitate în gândire, atenție distributivă, spirit de observație, abilități organizatorice, abilități de relaționare socială, stabilitate emoțională, rezistență la stres. Comportamentul solicitat presupune atitudine pozitivă faţă de muncă, rigurozitate, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate, obiectivitate, cooperare, autocontrol, devotament şi loialitate faţă de instituţie, tact, integritate morală, prestanţă, discreţie, fermitate. Înscrierile se pot face până în data de 28 decembrie a.c., la ora 16, la adresa de e mail resurseumane@sj.politiaromana .ro. În următoarea zi, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă, prin care se confirmă primirea cererii, precizându-se atât numărul de înregistrare, cât și codul atribuit candidatului. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus ( o zi lucrătoare,după trimiterea cererii) acesta se poate adresa Serviciului  Resurse Umane al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj la numărul de telefon 0260.661.285 interior 20119 și 20118, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane, în vederea clarificării. Proba scrisă este programată în data de 23 ianuarie 2021, în aceeași zi urmând a fi publicate și rezultatele. Eventualele contestații se vor putea depune în 24 ianuarie 2021, iar în în 26 se vor anunța rezultatele finale ale concursului.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment