Măsuri noi în pandemie: interdicții și obligații pentru cetățenii și instituțiile din Sălaj

În urma ședinței extraordinare a Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sălaj desfășurată luni, au fost adoptate noi măsuri în pandemia de coronavirus. Având în vedere incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, se dispun următoarele măsuri pe perioada stării de alertă:

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane din gări şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în vecinătatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

– administratorii/proprietarii spaţiilor publice stabilite mai sus vor avea obligaţia să afişeze în loc vizibil informaţii referitoare la obligativitatea purtării măştii de protecţie;

– activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

– organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate, persoanelor care nu au domiciliul în localităţile unde se desfăşoară astfel de evenimente le este interzis să participe;

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, fără a se limita la acestea;

– se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, fără a se limita la acestea;

– se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;

– se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;

– se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protective sanitară;

– se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;

c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;

e) aplicarea regulilor de igiena colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului Covid-19;

– se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

– se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi;

– nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

– în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor.

– se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoareie domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;

– se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinal comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.

– se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-Covid, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.

– se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi al Ministrului Sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea;

– se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun ai ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

– se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul Ministrului Sănătăţii.

– activitatea în creşe, grădiniţe şi afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.

– în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.

– la apariţia a trei cazuri de infectare cu virusul Covid-19 într-un interval de 7 zile consecutive, în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenţii care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură, de către unitatea de învăţământ responsabilă, cazarea în condiţii de carantină, precum şi măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază;

– pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau privaţi, se instituie obligaţia analizării modului de desfăşurarea a activităţii şi organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu. în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră;

– activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinal comun al ministrului tineretului şi sportului şi ai ministrului sănătăţii;

– competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii;

– se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

Pentru localităţile din judeţul Sălaj unde incidenţa cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, se stabilesc următoarele măsuri:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

– organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maxima a spaţiului şi în intervalul orar 6 – 23;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6 – 23, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

– în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi mai sus este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcooiîce sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătăţii, ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maxima a spaţiului.

Pentru localităţile din judeţul Sălaj unde incidenţa cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pe lângă măsurile stabilite la art. 1, pentru o perioadă de 14 zile calendaristice, se stabilesc şi următoarele măsuri:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

– organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maxima a spaţiului şi în intervalul orar 6 – 23;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6 – 23 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

– în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi mai sus este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

– prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maxima a spaţiului.

Pentru localităţile din judeţul Sălaj unde incidenţa cazurilor depăşeşte valoarea de 3/1.000 de locuitori:

Activităţile prevăzute la art. 3 se interzic, cu exceptia următoarelor:

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

– activitatea operatorilor economici care desfăşoară activități de prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu se consumă în spațiile din interiorul clădirilor, de tipul restaurantelor și cafenelelor;

– prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice doar în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

Măsurile intră în vigoare începând de miercuri, 21 octombrie.

 

 

4 Thoughts to “Măsuri noi în pandemie: interdicții și obligații pentru cetățenii și instituțiile din Sălaj”

 1. Haos liberal

  Concret, cum sunt aduse la cunoștiință populației aceste măsuri că, nimeni nu este obligat să intre pe internet ? Eu întreb, eu vorbesc singur !

  1. Haos pesedist

   E datoria autoritatilor locale sa aduca la cunostiinta populatiei aceste masuri. Masurile se aplica diferit in functie de incidenta cazurilor in fiecare localitate.

 2. Anonim

  prima liniuta – „purtarea……()… este mai MICA ” cred ca este vorba de faptul ca este mai MARE sau egala cu 3/1000 de locuitori !

 3. Anonim

  In concluzie comunicarea institutiilor publice atat la nivel central cat si local este de tot rahatul,dar nici presanu face decat sa reproduca comunicatele seci ale institutiilor,sau poate nu pricep nici ei.Asadar ma intreb :suntem dezinformati sau rauinformati?

Leave a Comment