Cum se obțin beneficiile de asistență socială

Peste 50.600 de persoane primesc, lunar, la nivelul județului Sălaj, cel puțin un tip de beneficiu social din celor acordate de stat în baza legilor. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru acordarea beneficiilor sociale privind alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului în a cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului. Cererea pentru acordarea ajutorului de urgență se depune la primărie/agenţia județeană pentru plăţi şi inspecţie socială, din raza administrativ teritorială.

Alocaţia de stat pentru copii  (43.427 acordate în prezent în Sălaj)

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului

– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului

– actul de identitate al reprezentantului legal

– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz

– dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție  (2.184 acordate în Sălaj)

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere tip

– actele de identitate ale solicitanţiilor

– certificat de naştere copil

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul)

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă. Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou. Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului. Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu. Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinți.

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 (2.645 acordate în prezent, în Sălaj)

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere

–  actele de identitate ale solicitanţiilor

– certificatele de naştere ale copiilor

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere

– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc). În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 –  (2.600 acordate în Sălaj în prezent)

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere

– actele de identitate ale solicitanţiilor

– certificatele de naştere ale copiilor, cărţile de identitate ale acestora (după caz);

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege)

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc)

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

 

 

 

Leave a Comment