Primarii vor putea da scutiri de la plata impozitului pe terenurile degradate sau poluate

Proprietarii de terenuri degradate sau poluate, neincluse în perimetrul de ameliorare, vor fi scutiţi de plata impozitului pe aceste suprafeţe, din 2014, potrivit prevederilor Legii 262/2013. Conform noii legi, care amendează Codul Fiscal, consiliile locale pot acorda scutire de la plata impozitului pe teren, la solicitarea proprietarilor, cu condiţia ca aceştia să obţină avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi al Ministerului Mediului. Scutirea de la plata impozitului pe teren se va aplica de la data întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile.
Până acum, consiliile locale puteau acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora, numai în cazul producerii unei calamităţi naturale.
Potrivit Codului Silvic, perimetrul de ameliorare reprezintă terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice.Costurile pentru ameliorarea acestor suprafeţe vor fi suportate de Ministerul Agriculturii şi Ministerul Mediului, din Fondul de ameliorare a fondului funciar şi prin alocaţiile bugetare.
Totodată, conform articolului 88 din Legea Fondului Funciar, „fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraşelor, municipiilor şi a judeţelor, prin contribuţia în muncă sau în bani a tuturor celor interesaţi la aceste lucrări, deţinătorii terenurilor, locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorări şi instituţiile, societăţile comerciale sau regiile autonome ale căror lucrări de artă, drumuri, poduri, căi ferate, construcţii şi altele asemenea beneficiază de avantajele lucrărilor de amenajare şi ameliorare a terenurilor”.
În cazul în care se constată că anumite suprafeţe au fost scoase din producţia agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, din vina unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel vinovat a cheltuielilor rezultate în urma lucrărilor de refacere şi de ameliorare a solului.

Alte articole

Leave a Comment