Angajări prin concurs la stat. Se caută consilieri, șef birou, educator și infirmieri

Mai multe instituții publice din județ organizează în această perioadă concursuri de angajare. Consiliul Județean (CJ) Sălaj scoate la concurs două posturi vacante: unul de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier, clasa I, grad profesional principal. Pentru primul job scos la concurs, candidații interesați trebuie să știe că principalele condiții de participare sunt: studiile universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau construcţii civile, industriale şi agricole și vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de șapte ani. Concursul, respectiv prima probă, cea scrisă, se va desfășura în 2 august, la ora 10 la sediul instituției din municipiul Zalău. De asemenea, pentru cel de-al doilea post scos la concurs de CJ Sălaj, consilier, clasa I, grad profesional principal, aspiranții trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau construcţii civile, industriale şi agricole, dar și vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cinci ani. Concursul pentru prima probă va avea loc în 3 august ora 10, la sediul din  municipiu, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în 19 iulie la adresa de corespondenţă: CJ Sălaj, telefon 0260-614120, interior 122, fax 0260-661097, e-mail: resurseumanecjsj@gmail.com, la secretarul Comisiei de concurs, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul “Serviciului resurse umane, salarizare și organizare” – Florica Maricica Bojan. Dosarul de concurs trebuie să conțină: formularul de înscriere, pus la dispoziţia candidaţilor de secretarul comisiei; Curriculum vitae – modelul comun european; copia actului de identitate; copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; cazierul judiciar și declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Două posturi de consilier la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Tot în această perioadă, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI)  Sălaj organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de consilier, pentru care se solicită studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specializarea cadastru, geodezie, cartografie, topografie, măsurători terestre, dar și vechime în specialitate de minimum șase ani și șase luni. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 7 iulie, ora 14. Concursul va consta în două probe, cea scrisă care va avea  loc în 29 iulie, ora 10, respectiv 4 august, ora 10 – interviul. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare la sediul OCPI Sălaj, situate pe strada Corneliu Coposu nr. 31/A sau la telefon 0260/618.322. Angajările prin concurs continuă  și alte instituții publice. La Primăria comunei Bănișor  se organizează concurs pentru un post de femeie de serviciu; la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare filiala teritorială Sălaj  – concurs pentru un post de șef birou la Serviciul Financiar – Contabilitate; la Primăria Șimleu Silvaniei – concurs pentru un post de tehnician în cadrul Biroului administrativ – gospodăresc, administrarea pieţei și pentru un post de muncitor calificat; la Liceul Tehnologic nr. 1 Şărmăşag – concurs de recrutare pentru funcția de secretar şef; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj  – concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a trei posturi temporar vacante de un post de educator și două de infirmier și Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” din Zalău – concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de îngrijitor.

Leave a Comment