Lista actelor necesare înscrierii și calendarul admiterii la Academia de Poliție

Tinerii care doresc să se înscrie, în acest an, pentru admiterea la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București trebuie să-și pregătească un dosar destul de stufos, care va conține în mod obligatoriu, următoarele documente: cartea de identitate în original sau paşaportul în original; chitanța cu contravaloarea taxei de înscriere la concurs sau, după caz, acte doveditoare din care să rezulte că te afli într-una din situaţiile în care beneficiezi de scutire de plata taxei; diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor/premii la olimpiade școlare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale; diploma de Bacalaureat, în original sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat mai poți prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă. Trebuie achitată și o taxă de înscriere în valoare de 380 de lei, taxă ce poate fi achitată chiar la sediul Academiei din București – Băneasa. Această taxă nu va fi returntă în cazul în care candidatul este declarat respins la o probă eliminatorie sau la examenul final. Există și scutiri la taxe, în următoarele cazuri: orfanii de unul sau ambii părinţi; cei care provin din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi; copiii personalului Ministerului Afacerilor Interne în activitate/pensionat/ decedat; copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare).

Calendar admitere 2020

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel: Facultatea de Poliţie Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă; Facultatea de Poliție de Frontieră Specializarea ”Ordine și siguranță publică” învățământ cu frecvență Facultatea de Jandarmi – Specializarea ”Ordine și siguranță publică” învățământ cu frecvență Facultatea de Științe Juridice și Administrative – Specializarea ”Drept” învățământ cu frecvență și învățământ la distanță – Specializarea ”Administrație publică” învățământ cu frecvență Facultatea de Pompieri – Specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” învăţământ cu frecvenţă Facultatea de Arhivistică – Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă.

– 30.07.2020 – Înscrierea candidaţilor la Facultatea de Poliție. Înscrierea candidaților se face între orele 8 -14

– Etapa I – Eliminatorie 

– 02.08 -10.08.2020 – proba medicală

– 3.08-11.08.2020 – proba fizică

– 12.08.2020 – lista candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs

– 13.08-14.08.2020 – Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise

– 15.08.2020 -afișarea rezultatelor provizorii la probele scrise

– 15.08-16.08.2020 – Depunerea contestaţiilor la probele scrise

– 17.08.2020 – soluționarea contestaţiilor

– 18.08.2020 – Afișarea rezultatelor definitive

– 19.08.2020 – Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă.

Leave a Comment