Se dă startul la ajutoarele de stat de până la 120.000 de lei pentru tinerii afacerişti

Statul ofera tinerilor oameni de afaceri aflaţi la început de drum ajutoare de minimis de până la 120.000 de lei, prin programul START 2015, care aşteaptă cereri de finanţare pe o aplicaţie deschisă pe internet în perioada 22 iunie, ora 10 – 01 iulie, ora 20, potrivit Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. Antreprenorii sunt aşteptaţi, astfel, să se înscrie în program trimiţând solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi planul de afaceri completat, pe site-ul www.aippimm.ro.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2015 este de 20.000.000 de lei, din care 18.000.000 de lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile şi 2.000.000 de lei la dispoziţia Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici şi mijlocii, serviciilor de conducere a programelor şi cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare şi control.

Prin implementarea programului în anul 2015, Guvernul estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 150 de beneficiari. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare „START” se doreşte a fi un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii. Programul este implementat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), prin Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM).

Aşadar, programul presupune acordarea unei finanţări nerambursabile echivalente cu 50 la sută din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 de euro sau echivalentul în lei, a unei garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru creditele contractate de „SRL-D”, în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate până la cel mult 80 la sută din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro, scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată şi scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

 

Despre beneficiari

De fonduri nerambursabile pot beneficia, în cadrul programului, tinerii care au capacitate juridică deplină de exerciţiu, anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European, înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată şi care nu au mai beneficiat de finanţare în cadrul acestui program.

Conform procedurii publicate pe site-ul menţionat, prin program, se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 de lei/beneficiar; Contribuţie proprie – minim 10 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Bugetul alocat schemei de minimis, pentru anul 2015, este de 20.000.000 de lei, din care: 18.000.000 de lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile şi 2.000.000 de lei la dispoziţia Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici şi mijlocii, serviciilor de conducere a programelor şi cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control.

Prin implementarea programului în anul 2015, Guvernul estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 150 de beneficiari. Obiectivele principale ale schemei de minimis sunt: stimularea înfiinţării de noi intreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente şi creşterea potenţialului de accesare a surselor de finantare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

 

Ce poţi face cu banii

Firmele pot să-şi ia cu banii de la stat: echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; aparate şi instalaţii de măsura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost – în cazul în care intreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe langă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, ca activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis; investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (francize1, etichetare ecologică, licenţe), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifunctională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc.) – nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor etc.); achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate) – activele din cadrul acestei categorii nu trebuie a aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului; achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare; realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10.000 de lei; achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii; cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 de lei (furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv); comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit; consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4 la sută din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa  –   această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare.

La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Leave a Comment