Prejudicii de aproape 3 milioane de lei descoperite de Curtea de Conturi la primăriile sălăjene

25 de primării, Consiliul Judeţean Sălaj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, Direcţia de Asistenţă Socială şi Comunitară Zalău şi trei regii autonome din subordinea administraţiilor locale – Boghiş Serv, Nuşfalău Serv şi Crasna Serv au fost verificate de către reprezenanţii Camerei de Conturi Sălaj cu privire la modul în care au gestionat banul public în 2016.
Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2016 evidenţiază 343 de nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate în valoare de 63 de milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei – 59,4 milioane de lei – reprezintă abateri financiar-contabile cu impact asupra realităţii şi acurateţei situaţiilor financiare, 2,84 milioane de lei sunt prejudiciile aduse bugetelor locale, iar 760.000 de lei, veniturile suplimentare cuvenite bugetelor locale şi bugetului general consolidat.

Cu referire la prejudiciile identificate, auditorii Camerei de Conturi precizează că au fost constatate 202 abateri, cauzate de nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire și administrare a contractelor de achiziții publice, nerespectarea prevederilor legale în acordarea și justificarea sumelor pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări, utilizarea neeconomicoasă și ineficientă a fondurilor publice. Din suma amintită, au fost recuperate operativ 123.000 de lei.

Şărmăşag, campioană la prejudicii

Potrivit raportului, cele mai mari prejudicii s-au înregistrat, în ordine, la primăriile din Şărmăşag, Zalău, Cehu Silvaniei şi Bocşa.
Astfel, la Primăria Şărmăşag, au fost plătite drepturi salariale nelegale în valoare de 329.000 de lei, prin includerea în acestea a unor sporuri neprevăzute în legislaţie (spor de dispozitiv, salariu de merit) şi a unor majorări nejustificate raportat la nivelul salariilor maxime aflate în plată la nivelul entităţii. De asemenea, au fost achitate servicii de consultanţă şi servicii pentru organizarea procedurilor de achiziţii de 92.000 de lei, peste cele stabilite prin devizul general pentru investiţia în alimentarea cu apă, canalizare şi staţie de epurare în localităţile Lompirt şi Ilişua. O altă problemă semnalată se referă la nestabilirea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru baruri şi restaurante, prejudiciul fiind estimat la 17.000 de lei.

Probleme cu finanţarea echipelor sportive, la Zalău

La Primăria Zalău, controalele auditorilor au scos la iveală un prejudiciu de 294.000 de lei şi abateri financiar-contabile de aproape 8 milioane de lei. Acestea din urmă au fost determinate, în cea mai mare parte, de neînregistrarea în evidenţa contabilă a Şcolii Gimnaziale „Iuliu Maniu” şi a Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” a terenurilor şi clădirilor primite în administrare de la autorităţile locale. O altă abatere, de 294.000 de lei, se referă la neimpozitarea corespunzătoare a clădirilor aparţinând persoanelor fizice şi care au fost închiriate unor persoane juridice, în vederea utilizării de către acestea în scop nerezidenţial.

Alte probleme vizează finanţarea echipelor sportive locale CS Fotbal Club Zalău şi ACS Volei Club 2015 Zalău, cărora le-au fost alocate ilegal sume de bani. Mai exact, clubului de fotbal i-au fost decontate cheltuieli de 137.000 de lei, fără ca municipalitatea să facă o analiză a nivelului de realizare a obiectivelor asumate de către strutura sportivă pe parcursul derulării returului campionatului naţional de fotbal 2015-2016, Liga a III-a. O altă plată necuvenită de 72.000 de lei, reprezentând ultima tranşă din contractul de finanţare nerambursabilă, i-au fost efectuată deşi echipa nu îşi îndeplinise obiectivele sportive stabilite prin contract.
Şi echipa de volei a beneficiat de finanţări ilegale, în sumă de 14.000 de lei, adică ultima tranşă din contractul cu Primăria Zalău, deşi îşi atinsese obiectivul sportiv.
În raportul Camerei de Conturi se menţionează şi că la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, municipalitatea a achitat servicii de operare şi întreţinere a centralelor termice pe gaz, în valoare de 68.000 de lei, şi pentru perioada în care centralele nu au funcţionat, întrucât în şcoală nu există instalaţie de apă caldă.

La Cehu s-au plătit sporuri nelegale

În urma controlului făcut la Primăria Cehu Silvaniei, s-a constatat că a fost achitat nelegal sport de fidelitate şi spor de dispozitiv pentru personalul din cadrul instituţiei, în valoare de 186.000 de lei, şi că pentru Şcoala Gimnazială „Gyulaffy Laszlo” soldul contului de provizioane aferente drepturilor câştigate în instanţă de personal era supraevaluat, abatere estimată la 145.000 de lei.

De asemenea, autorităţile locale au efectuat cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile entității, în valoare de 30.000 de lei, reprezentând servicii de consultanţă în domeniul controlului intern/managerial pentru activităţi care se suprapun atribuţiilor personalului din cadrul entităţii, majorări şi penalităţi de întârziere către Fondul de Mediu, fără a se lua măsuri de recuperare a acestora de la persoanele răspunzătoare, şi o amendă contravenţională aplicată de către ITM Sălaj, fără a se lua măsuri de recuperare a acesteia de la persoanele răspunzătoare.
Abateri au fost constatate şi în administrarea contractelor de achiziții publice, pentru că, spun auditorii, Primăria Cehu a plătit servicii de proiectare şi inginerie de 11.000 de lei, peste limitele maxime prevăzute de standardele de cost pentru reabilitarea DJ 108T. În plus, au fost plătite servicii de topografie şi cadastru supraevaluate faţă de cele contractate pentru proiectul de canalizare şi modernizare drumuri în localităţile Nadiş, Motiş, Ulciug şi Horoatu Cehului (25.000 de lei).

Nereguli în achiziţiile publice de la Bocşa

Un prejudiciu de 240.000 de lei şi abateri financiar-contabile de 215.000 de lei au fost identificate la Primăria Bocşa. Conform sursei citate, la obiectivul de investiţii „Realizarea reţelelor de canalizare în comunele Bocşa şi Chieşd şi alimentare cu apă a comunei Chieşd” s-au înregistrat plăţi duble pentru unele lucrări, plata unor cantităţi de lucrări mai mari decât cele din oferta financiară, a unor lucrări la preţ unitar mai mare decât cele din oferta financiară, dar şi a unor lucrări neexecutate. Prejudiciul a fost estimat la 131.000 de lei. De asemenea, pentru unii angajaţi au fost stabilite eronat şi plătite nelegal sporuri de condiţii vătămătoare, sporul de noapte şi majorarea salarială pentru activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, în valoare de 28.000 de lei, şi au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli care nu au legătură cu activitatea entităţii, de 18.000 de lei, respectiv majorări pentru plata cu întârziere a furnizorilor şi amenzi contravenţionale.

Şi la Bocşa au fost descoperite nereguli la capitolul achiziţii publice, pentru că, spun auditorii, s-au plătit servicii de proiectare şi inginerie de 17.000 de lei, peste limitele maxime prevăzute în standardele de cost pentru investiţia în asfaltarea DC2, şi 22.000 de lei pentru lucrări neexecutate la obiectivul „Extinderea reţelei de apă potabilă în localitatea Borla”. Alte nereguli privesc decontarea unor cantități de lucrări prevăzute în notele de comandă suplimentară fără să fie vizate de către proiectantul lucrărilor de investiții şi indexarea valorii utilajelor, cu indicele de inflație, deși acestea erau achiziționate la prețul din oferta financiară și lăsate în custodia executantului.

Auditorii remarcă lipsa de profesionalism din primării

Potrivit Raportului public, abaterile de la reglementările legale au avut ca efect producerea de prejudicii în gestionarea resurselor publice, nevirarea la bugetele publice, în totalitate și la termenele legale, a obligațiilor fiscale, precum și reflectarea nereală a patrimoniului public în situațiile anuale auditate. „Faţă de obiectivele urmărite în activitatea de control şi audit financiar desfășurate s-a constatat o insuficientă preocupare, din partea entităţilor verificate, pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune economico–financiară. Astfel că, la toate entităţile verificate/audiate, s-au constatat nereguli şi abateri cu caracter financiar-contabil sau fiscal”, se precizează în document.

Auditorii remarcă administrarea necorespunzătoare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi faptul că nu se acordă importanţa cuvenită realizării veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, nu se efectuează controale fiscale la sediul contribuabililor, în vederea verificării realităţii declaraţiilor depuse şi a masei impozabile deţinute de aceştia, precum şi a tuturor obligaţiilor datorate bugetelor publice.

„Elaborarea bugetelor nu a fost precedată de inventarierea pertinentă, realistă, a întregii mase impozabile și nu s-a acordat o atenție cuvenită stabilirii și identificării tuturor veniturilor proprii, fapt ce a condus, la începutul anului, la o supradimensionare a cheltuielilor, prin previzionarea realizării de venituri urmare a unor posibile alocări din partea administrației centrale, iar prin nerealizarea acestora s-au produs disfuncționalități în angajarea cheltuielilor și efectuarea plăților din cauza lipsei surselor de finanțare. Lipsa de claritate sau caracterul interpretabil al unor acte normative au avut un impact considerabil asupra legalității și a regularității operațiunilor supuse verificării, multe dintre abaterile cstatate fiind rezultatul unui management defectuos al fondurilor publice, dar și al necunoașterii sau cunoașterii insuficiente de către ordonatorii de credite a procedurilor privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea resurselor publice locale”, mai spun oficialii Camerei de Conturi Sălaj.

Cheltuieli majorate fără justificare

Despre activitatea de achiziţii publice, aceştia apreciază că nu s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor legale, în unele entităţi verificate neexistând compartimente sau persoane care să aibă stabilite atribuţii precise pe această linie. „Nu s-au stabilit proceduri privind iniţierea, derularea şi monitorizarea proceselor de achiziţii publice care să pună accent pe respectarea legalităţii şi a principiilor de transparenţă, liberă concurenţă şi eficienţă în utilizarea fondurilor publice.
Patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ–teritoriale nu este gestionat şi administrat corespunzător, prin neorganizarea şi neefectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, nerespectarea reglementărilor privind valorificarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii, neefectuarea tuturor demersurilor pentru clarificarea situaţiei juridice a bunurilor proprietate publică, nerespectarea principiilor de eficienţă în procedurile de închiriere şi concesionare a patrimoniului public, neurmărirea încasării integrale şi la termen a chiriilor şi redevenţelor pentru bunurile publice”, arată raportul.

La partea de cheltuieli publice, din cauza neorganizării corespunzătoare a controlului intern, nu s-a urmărit respectarea principiilor de economicitate, eficacitate şi eficienţă în utilizarea fondurilor. S-au majorat nejustificat cheltuielile entităţilor prin aplicarea unor reglementări proprii de stabilire a unor limite de cheltuieli cu consumul de carburanţi, precum şi prin acordarea unor drepturi de natură salarială peste cele prevăzute legal. În cadrul realizării unor obiective de investiţii finanţate prin diverse proiecte sau programe, s-au cheltuit toate sumele alocate prin acestea, fără realizarea unor analize de necesitate, oportunitate, legalitate și economicitate, pe parcursul derulării proiectelor.

Alte articole

3 Thoughts to “Prejudicii de aproape 3 milioane de lei descoperite de Curtea de Conturi la primăriile sălăjene”

  1. Anonim

    Va rog sa imi aratati si mie cum arata un primar sarac. Toti s-au imbogatit pe spinarea noastra, prin furtisaguri, mita si salarii nesimtite.

  2. Anonim

    Cand au fost pusi in functie, unii abia aveau 8 sau 10 clase. Acuma au daja cate 2 facultati. Romania, tara tuturor posibilitatilor !!!

  3. Anonim

    Daca nici o primarie nu reuseste sa respecte legislatia in domeniul financiar-contabil nu e ceva putred in legislatie?

Leave a Comment