Direcţia Sanitar Veterinară scoate la concurs un post de medic veterinar

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sălaj  organizează concurs pentru ocuparea unui post, pe perioadă determinată, de medic veterinar -grad II.  Candidaţii care vor să participe la concurs trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, respectiv vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 4 ani. Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei din municipiul Zalău până în 30 august. Concursul va consta în proba scrisă – 9 septembrie şi proba interviu – 11 septembrie. Dosarul pentru concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere, copia actului de sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. De precizat este faptul că, la depunerae dosarului pentru concurs, candidaţii vor prezenta actul de identitate şi celelalte documete şi în oroginal pentru verificarea conformității copiilor cu acestea. Cei interesaţi pot obţine informaţii la sediul DSVSA Sălaj – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, strada Tipografilor nr. 4, telefon 0260/612.124.

Alte articole

Leave a Comment