Continuă angajările în sistemul public. Se caută bibliotecar, administrator financiar și șofer

Liceul Tehnologic “Voievodul Gelu” din Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar. Condiţiile de participare sunt doar studiile superioare, fără vechime în specialitatea studiilor. Concursul va consta în trei probe după cum urmează: 12 aprilie, ora 10, proba scrisă; 14 aprilie, ora 10, proba practică și 16 aprilie, ora 10, interviul. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dar și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului și curriculum vitae. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic “Voievodul Gelu” din Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 51, telefon 0260/617.697.

 Concurs pentru un post de șofer și administrator financiar

Tot în această perioadă Primăria comunei Plopiș organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de șofer. Condițiile  de participare la concurs sunt studii generale sau medii și permis de conducere categoriile BE și CE. Persoanele interesate pot depune dosarul  pentru concurs la Primăria Plopiș până în 30 martie, ora 15. Concursul va consta în  două probe: 9 aprilie ora 9 – proba scrisă și 13 aprilie, ora 10 – interviul. Un alt concurs pentru ocuparea unui post de  administrator financiar debutant este organizat de Şcoala Gimnazială nr. 1, Românaşi. Condițiile de participare la concurs sunt studiile superioare, iar termenul de depunere a dosarului este 30 martie, ora 13.  Prima probă a concursului, cea scrisă va avea loc în 9 aprilie, urmând ca în 14 aprilie să aibă loc cea de a doua probă – interviul. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare se pot obţine Şcoala Gimnazială nr. 1 Românaşi, telefon 0260/624.115 sau 0740.750.189, e-mail scoalaromanasi@yahoo.com.

Leave a Comment