Concurs la Centrul de Cultură şi Artă. Se caută profesori de muzică pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj din Zalău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci posturi de profesor în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii. Este vorba despre un post de profesor pian cu normă întreagă – opt ore, un post profesor pian cu jumătate de normă, un post profesor pian teorie şi solfegii cu jumătate de normă,  un post profesor canto popular cu jumătate de normă şi  un post profesor chitară cu normă întreagă. Candidaţii care vor să-şi depună dosarul pentru concurs trebuie să aibă  studii universitare de licență absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul muzică, specializări: pian, canto popular şi chitară. Concursul va avea loc în 30 august – proba scrisă, iar în 2 septembrie – proba interviu. Dosarele de înscriere pentru concurs se depun la sediul instituției, iar acestea trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, județul Sălaj, telefon 0260/612.870.

 

Alte articole

Leave a Comment