Contribuabilii au la indemana mai multe cai de atac impotriva statului in 2011

Magazin Salajean 7 ianuarie 2011 0

Recuperarea taxelor, impozitelor sau a amenzilor a devenit un obiectiv major al autoritatilor fiscale, vamale, locale sau centrale, presate sa adune cat mai multi bani la bugetul statului, golit de criza. Deciziile de impunere, actele de instiintare pentru diverse plati si somatiile curg pe banda rulanta. Urmeaza blocari de conturi si executari silite. Insa, in zelul de a-si face norma la executari, se strecoara erori si se comit abuzuri. Contribuabilii au la indemana posibilitatea de a contesta astfel de acte. Aceste petitii trebuie facute in timp util si conform legii pentru a avea castig de cauza.

Contestatia impotriva deciziilor de impunere si a altor acte administrative fiscale

Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie. Deci legea nu stabileste limitativ categoriile de acte care pot fi contestate.

Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente.

Actul administrativ fiscal este orice act emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc atat prin declaratie fiscala cat si, dupa caz, prin decizie emisa de organul fiscal.

Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrativ-fiscale:

– deciziile privind rambursari de taxa pe valoarea adaugata si deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat;

– deciziile referitoare la bazele de impunere;

– deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii;

– deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.

Ce se poate contesta

Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.

Forma si continutul contestatiei

Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatarului;

b) obiectul contestatiei;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.

Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Aceasta se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

Competenta de solutionare a contestatiilor

Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, se solutioneaza de catre:

a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 3 milioane lei;

b) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 3 milioane lei;

c) Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale cu atributii de inspectie fiscala, indiferent de cuantum. Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.

Contestatiile formulate de cei care se considera lezati de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se solutioneaza de catre organul ierarhic superior organului fiscal competent sa emita acel act.

Contestatiile formulate impotriva actelor administrative fiscale emise de autoritatile administratiei publice locale, precum si de alte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale se solutioneaza de catre aceste autoritati.

Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal. Insa contribuabilul are dreptul sa ceara suspendarea executarii actului administrativ fiscal in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei.

Solutii asupra contestatiei

Prin decizie contestatia va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa. In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat. Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »