Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale (III)

Magazin Salajean 18 iulie 2008 0

Interviu cu economistul Petru Matache, seful Fondului de risc, accidente de munca si boli profesionale din cadrul Casei Judetene de Pensii Salaj

R.: Pe ce perioada se acorda indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca?

Petru Matache: Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in interval de un an, solicitata din prima zi de concediu medical. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratorului, medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile. In aceasta situatie, medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate. Prelungirea concediului medical se face la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.

R.: Cine are dreptul la compensatii pentru atingerea integritatii?

P. M.: Au dreptul la compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-49,9%. Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului. Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul si nu este luata in calcul pentru determinarea acestor drepturi. Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.

R: Cine beneficiaza de despagubirea de deces?

P.M.: In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica. Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit Legii 346/2002 completata si modificata ulterior. Plata despagubirii in caz de deces se face in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei. Decizia se emite in termen de 5 zile de la data depunerii cererii pentru despagubire.

R.: Care este procedura legata de comunicarea si constatarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale?

P.M.: Angajatorii (agentii economici, institutiile publice) au obligatia de a comunica asiguratorului (Casa Judeteana de Pensii) accidentele soldate cu incapacitate de munca sau decesul asiguratilor. Comunicarea realizata de indata ce angajatorul a luat cunostinta despre accident. Daca in urma controalelor medicale periodice personalul din structurile medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei imbolnaviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de indata cazul asiguratului. Declararea bolilor profesionale se realizeaza conform prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi inmanat CNPAS de catre autoritatea competenta. Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratul are acces si recurge la procesul verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor de munca soldate cu incapacitate de munca, asiguratul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o ancheta proprie sau poate evalua dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, dupa caz.

R.: Dar cea legata de prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale?

P.M.: Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locul de munca revine angajatorilor. Acestia au obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Angajatii au obligatia de a participa la actiuni privind adoptarea unor masuri de securitate si sanatate in munca, atunci cand sunt solicitati in acest scop de catre angajatori. Mentionez ca angajatii nu suporta in nici o situatie costul masurilor de prevenire. Angajatorii au obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurator in legatura cu riscurile de la locurile de munca. Angajatii sunt obligati sa respecte masurile tehnice si organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aduse la cunostinta in cadrul instructajului de protectia muncii.

Obligatiile asiguratorului sunt: participa la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel national, prin identificarea situatiilor cu riscuri mari de accidente de munca si boli profesionale; acorda consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale; specialistii din cadrul Casei Judetene de Pensii (Risc Accidente de Munca si Boli Profesionale) analizeaza locurile de munca cu riscuri ridicate de accidentare si imbolnavire de boli profesionale, efectuand grila de evaluare a acestora. Mentionez ca evaluarea de riscuri intocmita de C.J.P. nu necesita nici un fel de cheltuiala din partea agentului economic, pentru aceasta fiind necesar doar punerea la dispozitie a datelor solicitate de catre specialisti; propun efectuarea si finantarea de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare la nivel national; acorda asistenta tehnica angajatorilor pentru elaborarea instructiunilor de prevenire; cerceteaza accidentele cu incapacitate temporara de munca si stabilesc caracterul de munca al acestora in conformitate cu prevederile Legii 346/2000; tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale; recomanda masuri de prevenire si controleaza aplicarea lor; propun majorari sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire; stabilesc programe de prevenire in baza situatiilor concrete identificate la locurile de munca; consileaza angajatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca. In activitatea exercitata personalul de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice si de fabricatie din unitatea controlata, precum si a celorlalte date furnizate de autoritatile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesata in activitatea de prevenire, precum si confidentialitatea datelor medicale ale angajatilor.

R.: Ce se intampla in catul incalcarii aceste legi?

P.M.: Incalcarea dispozitiilor Legii 346/2002 completata si modificata ulterior atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »