Precizări legate de plata contribuţiilor sociale

Olivian Vadan 29 august 2012 0
Precizări legate de plata contribuţiilor sociale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj reaminteşte că, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene. Astfel, persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc, operaţiunea de fiducie şi din alte surse au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor amintite plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).
Nu se datorează CASS pentru veniturile menţionate mai sus de către persoanele care realizează venituri din salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii, precum şi venituri din activităţi independente realizate sub formă de întreprindere individuală (ÎI), întreprindere familială (ÎF), persoană fizică autorizată (PFA), profesii libere, activităţi agricole, activităţi independente cu reţinere la sursă (venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică, realizate din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România, cât şi în străinătate.
Potrivit DGFP Sălaj, baza lunară de calcul pentru: venitul din cedarea folosinţei este venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare; norma anuală de venit pentru închirierile de camere în scop turistic; venitul net anual pentru cei care determină venitul în sistem real; venitul din investiţii este câştigul net; venitul din premii şi câştiguri din jocuri de noroc este venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.
Pe de altă parte, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din: declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen; declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit; evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25 la sută asupra venitului brut.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazelor de calcul.
Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. O. Vădan

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »