Condiţiile sancţionării băncilor cu daune morale

magazinsalajean 22 aprilie 2013 0
Condiţiile sancţionării băncilor cu daune morale

Nu există criterii legale pentru determinarea daunelor morale suferite ca urmare a pierderii unei persoane apropiate, traumele create în această situaţie fiind incomensurabile. Practica judiciară în materie este, însă, constantă în sensul că daunele morale nu reprezintă o reparare a prejudiciului, ci ele au rolul de a compensa respectivul prejudiciu. Astfel, daunele morale acordate urmăresc să asigure părţii vătămate o alinare în condiţii de viaţă mai confortabile, să permită acesteia ca, la un moment dat, să poată realiza un transfer de afectivitate.
Sumele acordate cu titlu de daune morale nu trebuie să reprezinte o îmbogătire fără justă cauză, ci ele trebuie să aibă caracter compensatoriu pentru o suferinţă certă, rezultată din producerea riscului asigurat.
Conform art. 50 alin.3 din Legea nr.136/1995, şi soţul şi copilul minor al persoanei vinovate de producerea accidentului au dreptul la repararea prejudiciului suferit prin acordarea de daune materiale şi morale.
(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A V-A CIVILĂ, DECIZIA CIVILĂ NR. 16 din 17.01. 2012)
Citiţi mai mult: http://legeaz.net/spete-penal/daune-morale-criterii-de-determinare-16-2012

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au apreciat (în cuprinsul Deciziei nr. 2356 din 20 aprilie 2011 pronunţată în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect obligarea unei autorităţi publice la plata de daune morale) că, daunele morale sunt apreciate ca reprezentând atingerea adusă existenţei fizice a persoanei, integrităţii corporale şi sănătăţii, cinstei, demnităţii şi onoarei, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de despăgubiri nu este suficientă stabilirea culpei autorităţii, ci trebuie dovedite daunele morale suferite. Sub acest aspect, partea care solicită acordarea daunelor morale este obligată să dovedească producerea prejudiciului şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta autorităţii.
Despăgubirea pentru prejudicii nepatrimoniale

Prejudiciile nepatrimoniale denumite și daune morale sau prejudicii extrapatrimoniale sau nepecuniare, reprezintă acele consecințe dăunătoare cu conținut neeconomic și care rezultă din atingerile și încălcările drepturilor personale nepatrimoniale.
Având în vedere caracterul neeconomic al acestui tip de prejudiciu, determinarea despăgubirilor cuvenite persoanei prejudiciate va viza doar efectul compensatoriu şi nu va încerca prețuirea valorii nepatrimoniale lezate, dreptul la viață şi sănătate fiind inestimabile și incontestabile.

Persoanele care au vocație la despăgubiri

Pentru o mai rapidă regularizare pe cale amiabilă a pretențiilor de despăgubire, s-au avut în vedere prevederile art. 1391 Cod Civil care instituie o prezumție privind existența prejudiciului moral pentru anumite categorii de persoane. Astfel, în caz de deces, la regularizarea pretențiilor pe cale amiabilă, durerea încercată prin moartea victimei, va putea fi prezumată pentru descendenţii și ascendenții direcți (de gradul I) ai defunctului, fraţii/surorile precum şi soţul/soția acestuia, până la proba contrarie. În cazul prejudiciilor morale ca urmare a vătămării corporale, s-a considerat că vocația la despăgubire aparține doar persoanei care a suferit efectiv respectivele vătămări. Totodată, mai trebuie reținut că datorită caracterului său strict personal, transmisibilitatea succesorală a dreptului la acțiune pentru repararea prejudiciului moral rezultat în urma vătămării integrității corporale ori a decesului persoanelor, este inadmisibilă.

Nivelul mediu al prejudiciului moral și al compensațiilor cuvenite

Pe baza acestui studiu/ghid, s-a urmărit determinarea unui nivel mediu al prejudiciului moral suferit, nefiind însă exclusă posibilitatea ca despăgubirile acordate să poată fi individualizate, adică majorate sau, după caz, diminuate funcție de particularitățile fiecărui caz în parte și a probelor existente. În cazul în care se dorește majorarea, respectiv diminuarea, cuantumului compensațiilor în raport cu nivelul mediu prezumat, sarcina probei ar trebui să revină părții care propune respectiva ajustare, deviere de la media prezumată. Nivelul mediu al despăgubirilor este determinat global pentru toate tipurile/formele/categoriile/subcategoriile prejudiciului moral, cum ar fi cel de agrement, cel estetic, cel afectiv etc.

Actualizarea nivelului mediu al despăgubirilor

Pentru ca aplicabilitatea ghidului/studiului și a metodelor de soluționare recomandate prin ghid să fie posibilă pe un interval de timp mai mare s-a dorit ca rezultatele obținute inițial să poată fi ajustate, funcție de evoluția economiei naționale și a nivelului de trai al populației, prin corelare cu un anumit indicator, care poate fi determinat obiectiv prin intermediul sau la nivelul Institutului Național de Statistică. Astfel, s-a considerat că percepția victimelor asupra sumelor primite cu titlul de despăgubiri, pentru alinarea prejudiciului moral suferit, se conturează prin raportare la veniturile generale obținute din muncă, dar mai ales la nivel general/colectiv.

Av. Coltuc Marius Vicenţiu

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »