Fonduri nerambursabile pentru proiecte culturale

Magazin Salajean 22 martie 2012 0

Fonduri nerambursabile pentru proiecte culturaleCentrul de Cultura si Arta al judetului Salaj a initiat si lansat un program de finantare pentru proiectele culturale. Solicitarile pentru sustinerea financiara a organizarii acestor activitati se pot depune pana in 23 aprilie. Programele si proiectele de interes public local vor fi evaluate si selectionate pentru finantare in cadrul limitelor unui fond anual aprobat, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, romane sau straine, autorizate care depun o oferta culturala. Aceste prevederi se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila din bugetul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, cu exceptia celor finantate din fonduri externe nerambursabile. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare. Totodata, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, romane sau straine, autorizate, care initiaza si organizeaza programe, proiecte si actiuni culturale in judetul Salaj pot primi finantari nerambursabile din bugetul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj. Finantarile se utilizeaza in exclusivitate pentru acoperirea partiala a cheltuielilor aferente acestor programe si proiecte culturale. Acordarea de finantari nerambursabile este conditionata de existenta altor surse de finantare, proprii sau atrase de beneficiar, in procent de minim 30 la suta din totalul bugetului programului, proiectului sau actiunii culturale. Beneficiarii vor identifica posibilitatile de atragere a altor surse de finantare, incheind contracte in conditiile legii. Producerea si exploatarea unui bun cultural poate fi cofinantata, de mai multe autoritati finantatoare. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se depune la secretariatul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj. Programele sau proiectele (actiunile culturale) judetene pentru care se acorda finantari nerambursabile vor fi cele care se incadreaza in cel putin unul dintre urmatoarele obiective specifice: promovarea valorilor sau traditiilor locale istorice sau culturale (arta plastica si arta populara, mestesuguri traditionale, literatura contemporana, teatru, muzica si dans popular, muzica populara instrumentala si vocala, muzica clasica si muzica usoara) din Salaj prin informare, educatie, constientizare publica; sustinerea si completarea Agendei culturale pe anul 2012 a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj; amenajarea unor spatii pentru manifestari culturale (inclusiv in aer liber): spatii de expozitii, ateliere, galerii; spectacole; reprezentatii; editarea de carti, monografii, pliante, antologii; culegeri de folclor; inregistrarea de albume audio. Mai pot fi finantate de la bugetul judetului, proiecte ce vizeaza arta si cultura contemporana ca educatie alternativa pentru copii si tineri (in scoli si in spatii de creatie, expunere) dar si itinerarii culturale sau artistice locale – turism cultural sau artistic.

Suma totala disponibila oferita de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj pentru finantarea nerambursabila a programelor/proiectelor/actiunilor culturale de interes judetean este cea prevazuta anual in bugetul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj si comunicata in anuntul de participare. Finantarile nerambursabile se acorda doar pentru co-finantarea unui program/proiect/actiune culturala, dar nu mai mult de 70 la suta din cheltuielile totale eligibile. Solicitantul poate depune mai multe proiecte/programe culturale de interes judetean.

Programul anual de finantare a programelor/proiectelor/actiunilor culturale cuprinde o singura sesiune de selectie a proiectelor. Cu aprobarea Consiliului Judetean Salaj si a Consiliului de Administratie al Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj se mai poate cuprinde inca o sesiune de finantare in cursul anului. Ofertele culturale vor cuprinde informatii despre scopul, obiectivele specifice, activitatile, costurile asociate si rezultatele urmarite, evaluabile pe baza unor indicatori precisi, masurabili, a caror alegere este justificata. Pot fi finantate prin Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj doar programele si/sau proiectele culturale de interes judetean ale caror activitati se desfasoara pe raza judetului Salaj. Nu se vor finanta de la bugetul institutiei deplasari, decat in cazul in care comisia de evaluare si selectionare va aproba in mod exceptional acest lucru.

Intre criteriile de selectionare au fost mentionate si cele legate de: experienta in domeniul administrarii programelor sau proiectelor culturale, intr-o perioada de cel putin un an anterior anului in care se solicita finantarea, dovedita prin articole de ziar, fotografii, procese-verbale, exceptie pentru debutanti; caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor; calitatea serviciilor culturale acordate sau a activitatilor culturale organizate; capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului/proiectului cultural la nivelul propus; experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz. Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind castigatoare sunt acelea care intrunesc punctajul cel mai mare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Durata proiectului/programului cultural nu poate depasi data de 15 decembrie a anului in curs. Este exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, respectiv nu este eligibil solicitantul care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat si bugetul local, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; furnizeaza informatii false in documentele prezentate; a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila, in masura in care autoritatea finantatoare poate aduce ca dovada mijloace probate in acest sens; face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; nu prezinta declaratiile pe propria raspundere mentionate in documentatie.

De asemenea, nu sunt selectionati solicitantii aflati in una dintre urmatoarele situatii: documentatia prezentata este incompleta; au conturi bancare blocate; au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara; au depasit termenul limita de inregistrare a documentatiilor. Sunt considerate coheltuieli eligibile: cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural: costuri materiale si servicii, costuri de productie, inchirieri de spatii si aparatura, onorarii, prestari servicii, premii si altele asemenea; achizitionarea de dotari necesare derularii programului sau proiectului cultural; cheltuieli ocazionate de cazarea si transportul intern si international ale participantilor/ invitatilor; alte cheltuieli specifice precum realizarea de studii si cercetari, consultanta de specialitate, tiparituri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru, actiuni promotionale si de publicitate; cheltuieli de masa ale participantilor si/sau invitatilor; diurna, acordata in conditiile legii; cheltuieli de personal si cheltuieli administrative aferente perioadei de realizare a actiunii/ proiectului/programului cultural. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se fac de catre o Comisie de selectie numita prin decizie a managerului Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj. Proiectul se discuta in sedinta Consiliului de Administratie al institutiei. Acesta hotaraste care sunt proiectele finantate nerambursabil de la bugetul institutiei. Hotararea Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui beneficiar de finantare.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »